Drukuj

Opinia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie przeznaczania środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92  ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Do pobrania dokument w formacie PDF