PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów w procesie akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

1. Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

Więcej informacji na temat standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2923534

2. Informacja o naborze na szkolenie:
Na potrzeby procesu akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień PARPA i KBPN wyłoni grupę 34 osób, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych wizytatorów. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie warunkiem koniecznym, aby móc dokonywać przeglądów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

PARPA planuje wybranie 17 osób spośród nadesłanych zgłoszeń - z czego 10 miejsc przewidzianych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 dla lekarzy a 2 dla osób spełniających co najmniej inne wymagania konieczne. Taką samą pulą miejsc na szkolenie dysponuje KBPN.

3. Kryteria naboru oraz wymagane dokumenty:
Do udziału w szkoleniu mogą zostać zaproszone osoby, które spełniają następujące kryteria:

Wymagania konieczne:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub tytułu lekarza
 • co najmniej 5-letni staż pracy w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu * - w podmiocie leczniczym (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),

lub

 • posiadanie, co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesu akredytacji zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz udział w tworzeniu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

*w przypadku KBPN - w placówce leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień (w podmiocie leczniczym)
 • ukończenie szkoły psychoterapii
 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty psychiatrii lub statusu lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • doświadczenie w działaniach z zakresu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem

UWAGA. Zadania wizytatorów przeprowadzających akredytację będą wymagały bezwzględnej znajomości przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przepisów dotyczących akredytacji a także wysokich umiejętności oceny, analizy i syntezy informacji oraz pisania raportów. Prosimy zatem o przemyślane zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • czytelnie i kompletnie wypełniona oraz odręcznie podpisana karta zgłoszeniowa (wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolenia)
 • kopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub kopia dyplomu lekarza (lub ukończenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii)
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (Załącznik 2)
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły psychoterapii (jeśli kandydat posiada)

4. Kryteria wyboru
PARPA zakwalifikuje do szkolenia do 17 osób z całej Polski (w tym 10 miejsc przeznaczonych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 miejsc dla lekarzy a 2 dla osób spełniających, co najmniej inne wymagania konieczne). Po spełnieniu wymagań koniecznych o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz spełnianie wymagań pożądanych.

5. Informacje organizacyjne na temat szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane zakwalifikowanym osobom.

6. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 maja 2014 r. Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie drogą mailową. Skan podpisanych dokumentów powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Informacja na temat osób zakwalifikowanych na szkolenie
Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do dnia 2 czerwca br. Lista osób zakwalifikowanych zostanie też umieszczona na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

 • Joanna Filipek-Krawczyńska, tel (22) 25 06 338
 • Jagoda Fudała, tel (22) 25 06 346

Załączniki:

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie