PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY/STARSZEGO SPECJALISTY DZIAŁU LECZNICTWA ODWYKOWEGO PARPA

„Działając na podstawie przepisów art. 3a – 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 8 września 2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA:

 1. inicjowanie i koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 2. prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnień;
 3. nadzór nad jakością programów terapeutycznych placówek lecznictwa odwykowego;
 4. podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez realizację programu konsultacyjnego w placówkach
 5. inicjowanie i upowszechnianie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji (bezdomni, niepełnosprawni, młodzież uzależniona od alkoholu i innych grup);
 6. monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego
 7. ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu;
 8. monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych,
 9. prowadzenie bieżącej działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w szczególności upowszechnianie adresów placówek odwykowych, udzielanie porad telefonicznych i mailowych dotyczących uzależnienia i możliwości podjęcia leczenia, konsultacje w zakresie procedury zobowiązania do leczenia,
 10. współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich;
 11. inicjowanie działań w kierunku zwiększenia wykrywalności szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu przez pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 12. zwiększanie kompetencji pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozy i zapobiegania szkodom zdrowotnym wynikającym z nadużywania alkoholu,
 13. wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 14. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z konsekwencjami używania alkoholu dla zdrowia, w tym w okresie ciąży i karmienia,
 15. organizacyjna obsługa powyższych zadań

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, medycyna)
 • umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień z zakresu uzależnienia od alkoholu, psychoterapii, funkcjonowania lecznictwa odwykowego,
 • praktyka kliniczna w obszarze leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w zakładach opieki zdrowotnej,
 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w lecznictwie odwykowym,
 • doświadczenia w organizacji szkoleń, konferencji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji, pisania pism, raportów i opracowań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie zaświadczeń ukończenia dodatkowych szkoleń i posiadanych certyfikatów,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa dnia 29 września 2010 roku


Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Aleje Jerozolimskie 155,
02-326 Warszawa

Inne informacje:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie