PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Konkurs na stanowisko: Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego Działając na podstawie przepisów art. 3a – 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 19 marca 2008 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Specjalisty/starszego specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA:

 1. inicjowanie i koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików;
 2. prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnienia;
 3. nadzór nad jakością programów terapeutycznych placówek lecznictwa odwykowego;
 4. podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez realizację programu konsultacyjnego w placówkach
 5. inicjowanie i upowszechnianie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji (bezdomni, niepełnosprawni, młodzież uzależniona od alkoholu i innych grup);
 6. monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego
 7. ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu;
 8. monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych,
 9. prowadzenie bieżącej działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w szczególności upowszechnianie adresów placówek odwykowych, udzielanie porad telefonicznych i mailowych dotyczących uzależnienia i możliwości podjęcia leczenia, konsultacje w zakresie procedury zobowiązania do leczenia,
 10. współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich;
 11. inicjowanie działań w kierunku zwiększenia wykrywalności szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu przez pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 12. zwiększanie kompetencji pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozy i zapobiegania szkodom zdrowotnym wynikającym z nadużywania alkoholu,
 13. wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 14. prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z konsekwencjami używania alkoholu dla zdrowia, w tym w okresie ciąży i karmienia,
 15. ogranizacyjna obsługa powyższych zadań

Wymagania konieczne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: nauki humanistyczne, społeczne, medyczne)
 5. umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel

Wymagania pożądane:

 1. znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania lecznictwa odwykowego,
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w lecznictwie odwykowym,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność organizacji pracy,
 5. umiejętność analizy i syntezy informacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. kopie zaświadczeń ukończenia dodatkowych szkoleń i posiadanych certyfikatów,
 4. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa dnia 4 kwietnia 2008 roku

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szańcowa 25,
01 – 458 Warszawa

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie