PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Nowe zasady finansowania superwizji klinicznej w 2009 r. w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Uwaga:
W związku z tym, iż Agencja 02.01.09 r. nie będzie czynna
ulega zmianie termin osobistego składania kart zgłoszeniowych na superwizję, które będą przyjmowane od 05.01.09 r.,


(natomiast nie zmienia się termin przesyłania kart zgłoszeniowych za pomocą poczty tradycyjnej, co oznacza, że nadal rozpatrywane będą karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 02.01.09 r. do 30.01.09 r.).

 

 

 1. W 2009 r. PARPA planuje finansowanie superwizji w ramach Programu szkoleniowego dla 180 uczestników (czyli dla 30 grup).
 
 1. O dofinansowanie przez PARPA superwizji klinicznej będą mogły ubiegać się jedynie osoby będące w Programie uzyskiwania kwalifikacji zawodowych osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego (tzn. posiadające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień).
 
W związku z tym osoby, które planują przystąpienie do superwizji, a nie posiadają jeszcze statusu, powinny niezwłocznie wystąpić do PARPA o wydanie tego dokumentu.
 
 1. Zgłoszenia na superwizję będą przyjmowane w siedzibie PARPA przez pracowników Działu Lecznictwa Odwykowego (a nie jak dotychczas przez superwizorów) na karcie zgłoszeniowej.
 
 1. Karta zgłoszeniowa ukaże się na stronie internetowej PARPA w belce: certyfikacja terapeutów – lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej, pod tabelą z adresami superwizorów, w drugiej połowie grudnia 2008 r. Zgłoszenia złożone w innej formie, niż na karcie zgłoszeniowej nie będą rozpatrywane.
 
 1. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami (opisanymi w punkcie 8) będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej od 2 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r.
(rozpatrywane będą tylko karty zgłoszeniowe z datą stempla pocztowego od 2 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r.)
 
 1. Będzie istniała także możliwość składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami (opisanymi w punkcie 8) bezpośrednio w siedzibie PARPA w dniach od 2 stycznia 2009 r. do 30 stycznia 2009 r.
 2. Podczas kwalifikacji decydować będzie kolejność przesyłania/składania kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami (opisanymi w punkcie 8).
 
 1. Razem z kartą zgłoszeniową uczestnik będzie zobowiązany do przesłania/złożenia następujących dokumentów:
 
  • kserokopii statusu,
 
· kserokopii zaświadczeń potwierdzających ukończenie I i II etapu Programu szkoleniowego,
 
· aktualnego zaświadczenia z miejsca pracy potwierdzającego wykonywanie świadczeń z zakresu psychoterapii/terapii uzależnienia od alkoholu w zakładach lecznictwa odwykowego w wymiarze nie mniejszym niż 18 godzin tygodniowo (PARPA nie będzie refundowała superwizji wolontariuszom, a także osobom zatrudnionym w zakładach karnych w oddziałach terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu ).
 
 1. Osoby, które w chwili składania karty zgłoszeniowej nie ukończyły I i II etapu Programu szkoleniowego nie będą kwalifikowane do superwizji.
 
 1. W przypadku złożenia karty zgłoszeniowej niekompletnie wypełnionej lub nie zawierającej koniecznych załączników (opisanych w punkcie 8) kwalifikacja nie będzie możliwa.
 
 1. Osoba ubiegająca się o udział w superwizji będzie proszona o wpisanie na karcie zgłoszeniowej nazwisk czterech superwizorów, w kolejności uwzględniającej jej preferencje, co do osoby prowadzącej zajęcia. W pierwszej kolejności będzie wpisywana do grupy superwizora, którego umieściła pod numerem jeden, jeśli u osoby prowadzącej nie będzie już miejsc wpisana zostanie do grupy osoby, którą umieściła pod numerem dwa i tak dalej. Przy wyborze superwizora należy wziąć pod uwagę fakt , iż nie może nim być przełożony lub kolega z miejsca pracy.
 
 1. Po rozpatrzeniu wszystkich kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami (opisanymi w punkcie 8) pracownik PARPA pisemnie będzie powiadamiał o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu każdą z osób, która prześle kartę zgłoszeniową.
 
 1. Po uzyskaniu potwierdzenia kwalifikacji na superwizję uczestnik będzie uzgadniał terminy spotkań bezpośrednio z superwizorem, do którego grupy zostanie zakwalifikowany.
 
 1. Jednocześnie informujemy, że brak dofinansowania superwizji przez PARPA nie wyklucza możliwości udziału w IV etapie Programu szkoleniowego w ramach innych środków finansowych. Oznacza to, iż superwizor będzie mógł prowadzić superwizję zgodnie z zasadami Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego z osobami, które same pozyskają na ten cel środki finansowe
(np. z gmin lub WOTUW-ów).
 
 
UWAGA:
 
Jednocześnie informujemy, że w 2009 r. nie zmieniają się zasady dofinansowania przez PARPA staży klinicznych, w związku z tym możliwość odbycia stażu wraz z terminami uczestnicy Programu szkoleniowego będą nadal uzgadniać bezpośrednio z Ośrodkami stażowymi.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie