PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Minister Pracy i Polityki Społecznej w marcu br. dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zgodnie z art. 10b ust. 1 ww. ustawy w skład Zespołu wchodzą:

  1. Krajowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
  2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te organy i osób kierujących tymi jednostkami;
  3. pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego powołanych spośród osób zgłoszonych przez stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
  4. dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków
    i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych powołanych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty.

Zobacz skład zespołu:

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/2011%20r./Lista%20Czlonkow%20Zespolu%20Monitorujacego%20do%20Spraw%20Przeciwdzialania%20Przemocy%20w%20Rodzinie_18.03.pdf

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie