PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla instruktorów szkolących sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie niesprzedawania alkoholu nieletnim. W szkoleniu mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ograniczania dostępności alkoholu dla nieletnich, jak również osoby, które pragną rozpocząć aktywność w tym temacie.     

Link do konkursu na stronie podmiotowej BIP

Kandydaci na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydaci na instruktorów terapii uzależnień, którzy zgłosili się do sesji egzaminacyjnej planowanej na 15 i 16 listopada 2021 roku proszeni są o sprawdzenie, na której z poniżej zamieszczonych list znajduje się przyznany im kod identyfikacyjny.

Link do list.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przyszłych realizatorów programu profilaktycznego „Dobry wybór na początek”. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni pracujący z uczniami klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, mający już doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych lub edukacyjnych, wykorzystujących aktywne/warsztatowe techniki pracy.

W dniach 04 - 06 października 2021 roku odbędzie się konferencja  w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą poznać specyfikę pracy w edukacji z dzieckiem z FASD.

W ramach obchodów Światowego Dnia FASD w dniu 13 września 2021r. (poniedziałek) w godz. 9.30 – 15.00 odbędzie się w Sejmie RP Konferencja Naukowa „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zburzeń Alkoholowych – FASD”, która organizowana jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rzecznika Praw Pacjenta i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Patronat Honorowy objęli: Marszałek Sejmu  RP Pani Elżbieta Witek  oraz Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych  J.E. ks. Bp. dr Tadeusz Bronakowski.

Opinia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie przeznaczania środków pochodzących z opłaty, o której mowa w art. 92  ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

Do pobrania dokument w formacie PDF

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie informacjami o planowanym wydarzeniu polegającym na organizacji „zawodów” w piciu alkoholu, które ma być transmitowane online, oraz sugestiami o powołaniu profesjonalnej federacji zajmującej się całym cyklem takich wydarzeń w przyszłości, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oświadcza, iż podejmie wszelkie kroki, by uniemożliwić promocję oraz organizację tego typu przedsięwzięć.

Zapraszamy placówki wsparcia dziennego, w szczególności świetlice, do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak używać nowego narzędzia do samooceny pracy świetlicy”. Narzędzie to opracowane zostało na zlecenie PARPA po to, aby pracownicy świetlic samodzielnie mogli przeprowadzić ewaluację swojej placówki. Szkolenie będzie realizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 23/4 w Starachowicach w trybie on-line

W związku z wpływającymi do PARPA zapytaniami informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii prof. zw. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego stosowanie szczepionek przeciwko COVID-19 jest rekomendowane dla osób uzależnionych od alkoholu. Ostateczna decyzja w tym zakresie, tak jak w każdym innym wypadku, należy do lekarza prowadzącego.
Do pobrania w/w stanowisko.

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych informuje, że egzaminy na specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dn. 23-24 listopada 2021r.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła honorowym patronatem kampanię edukacyjno-informacyjną „Pijany kierowca - Nie reagujesz, akceptujesz! realizowaną w sierpniu na terenie Miasta Zielona Góra. Kampania ma na celu zmianę społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. zatrzymania obywatelskiego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie