PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W 2013 roku na superwizję kliniczną finansowaną przez PARPA zakwalifikowało się 126 osób. Lista osób zakwalifikowanych do grup znajduje się poniżej. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do grup i nie znajdują się na poniższej liście otrzymają pisemne uzasadnienie braku kwalifikacji przesłane pocztą tradycyjną na adres podany w karcie zgłoszeniowej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników kwalifikacji.

Spot kampanii „Powadzę jestem trzeźwy” na telebimach w całej Polsce. W styczniu realizowana jest kampania „Prowadzę jestem trzeźwy” o charakterze ogólnopolskim. Spot kampanii można zobaczyć w 137 miastach

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że rozstrzygnięto konkurs na realizację w roku 2013 zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym”. Podmiot wyłoniony to Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ETOH z Warszawy. Przyznana kwota dotacji wynosi 61 400 zł.

Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2013 r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

>>>>> Czytaj

niezmiernie miło nam poinformować o inauguracji kampanii społecznej AlcoSfery. Picie
w biznesklasie
realizowanej przez Fundację First pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych.
Akcja ma na celu:

Są jeszcze wolne miejsca na Podyplomowym Studium Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Przypominamy, iż od 2 lat PARPA działa pod zmienionym adresem: Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.
Informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o numerze 555/GK/SP/2012 orzeczono wygaszenie prawa trwałego zarządu PARPA do nieruchomości położonej przy ul. Szańcowej 25, co oznacza, że przestajemy odbierać korespondencję kierowaną na ten adres.

UWAGA: Z powodu awarii technicznej Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w dniu 28 sierpnia 2012r. czynna będzie w godzinach 8.00 – 10.00.

Zmiany w kształceniu specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień

25 czerwca 2012 r. Minister Zdrowia podpisał nowe rozporządzenie w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734). Weszło ono w życie 1 lipca 2012

>>>>> Czytaj więcej

 

W dniach 13-15 października 2012 roku w Ryni k/Warszawy odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszeń Abstynenckich pt. „Inwestowanie w siebie szansą na przyszłość”.
Organizatorami konferencji są Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich. Podczas konferencji poruszane będą m.in. kwestie: rehabilitacji, zdrowienia, działań wewnętrznych prowadzonych przez stowarzyszenia.
Odbędzie się również panel dyskusyjny na temat Projektu „Standardy Stowarzyszeń Abstynenckich.
Rekrutacja na Konferencję prowadzona jest przez Krajową Radę Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich(krra.pl).

Lista osób zakwalifikowanych na konferencję
„Praca z rodzinami osób uzależnionych”,
która odbędzie się w dniach 8-10 października 2012r w Jachrance k/Warszawy.

>>>>> Tu zobacz listę

W dniach 13-14 listopada 2012r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nt roli gminnych komisji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Egzamin certyfikacyjny na specjalistę psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień - XII.2012 roku
Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 3 grudnia br., w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.
Do egzaminu zgłosiło się 127 osób, z czego 109 starać się będzie o tytuł specjalisty a 18 – o tytuł instruktora. Egzaminy trwać będą najprawdopodobniej 3 dni a każda z osób będzie zdawać egzamin wyłącznie w obrębie jednego dnia.

 

Uprzejmie informujemy, że jesienią 2012 ruszy kolejna edycja studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej organizowana we współpracy z Pracownią Alternatywnego Wychowania z Łodzi.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie