PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018r  został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 z terminem naboru wniosków do 11 maja 2018 r. Treść ogłoszenia jest dostępna w BIP w zakładce "Przetargi i konkursy NPZ".

Informacja o wynikach postępowania dotacyjnego na zadanie: "Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych".

Czytaj więcej...

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020 Nr zadania 3/3.1.2.4/18/DRM/PARPA - „Organizacja ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.”

Dyrektor PARPA ogłasza konkurs na współfinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2016-2020. Zadanie Nr 2 /3.1.2.4./18/DRM/PARPA „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest jednym z siedmiu partnerów uczestniczących w międzynarodowym projekcie badawczym FYFA – Focus On Youth Football & Alcohol, koordynowanym przez European Alcohol Policy Aliance (Eurocare). Celem projektu jest analiza i wypracowanie standardów dotyczących powiązań pomiędzy sportem a profilaktyką, prowadzących do ograniczenia picia alkoholu i upijania się przez młodych ludzi.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce projekt FYFA tutaj

W dniach  18-19 kwietnia 2018r. organizujemy w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

informujemy, że został zakończony nabór uczestników szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, które odbędzie się w Warszawie, w dniach 21-22 marca 2018r.
Do udziału w szkoleniu zgłosiło się 107 osób, z których zakwalifikowanych zostało 50 osób.

Zapraszamy na sympozjum organizowane przez Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, które odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 17 i 18 marca br.

Informujemy, że egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędzie się w dniach  2 i 3 lipca 2018 roku. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”.

Ogłaszamy otwarty konkurs na wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych.

W dniach 21-22 marca 2018r. organizujemy w Warszawie szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, które adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom.

Rozpoczął się nabór na szkolenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Szkolenia realizowane są na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez firmę ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło. Projekt edukacyjny obejmuje organizację trzydniowych szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka; Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia; Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.

Czytaj więcej...

Biskup Tadeusz Bronakowski ogłosił  Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. 

Więcej informacji tutaj: http://episkopat.pl/narodowy-program-trzezwosci/

Do pobrania:   Narodowy Program Trzeźwości

6 lutego została opublikowana ustawa zmieniająca zapisy art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie