Drukuj

Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu był realizowany w latach 1992--1999. W wyniku jego wprowadzenia udało się rozwinąć tzw. plany krajowe w połowie spośród 33 państw, które odpowiedziały na pytania kwestionariusza dotyczącego wdrażania Planu. Z uwagi na fakt, iż szkody powodowane przez używanie alkoholu są wciąż problemem w Regionie Europejskim, zaproponowano kontynuację Planu w latach 2000-2005. Zwrócono się do Komitetu Regionalnego z prośbą o rozważenie i zaakceptowanie tej propozycji. Projekt rezolucji przedstawionej Komitetowi został dołączony do niniejszego dokumentu.

Tekst Planu Działań na okres 2000-2005 został przygotowany po konsultacji i przy wsparciu specjalistów z krajów członkowskich Regionu. Został on omówiony i zmodyfikowany przez tzw. szósty Komitet Stały Komitetu Regionalnego podczas jego trzeciej sesji w kwietniu 1999 roku. Stanowisko Komitetu Stałego przedstawiono w formie streszczenia w dalszej części niniejszego dokumentu.

Stanowisko Komitetu Stałego Komitetu Regionalnego WHO

Dodatkowym elementem komentarza zawierającego ocenę pierwszej i drugiej fazy realizacji Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu (EAAP) oraz Planu zaproponowanego na okres 2000-2005, było wyrażenie przez Komitet Stały Komitetu Regionalnego (SCRC) podczas jego trzeciej sesji opinii na temat tego, jak Europejskie Biuro Regionalne WHO może optymalnie komunikować się z przemysłem alkoholowym oraz współpracować z Centralą WHO w kwestiach dotyczących przygotowanego projektu.

Członkowie SCRC w swojej opinii zwrócili uwagę na możliwość pojawienia się w resortach zdrowia, finansów i turystyki rozbieżności i sprzeczności w zakresie celów i priorytetów związanych ze sprawami dotyczącymi alkoholu, wzmacnianych przez działania międzyresortowe.

Zalecili również, aby do omawianego Planu Działań wprowadzić poprawki uwzględniające punkty dotyczące ogólnoeuropejskiego zakazu reklam alkoholu prezentowanych podczas imprez sportowych oraz reklam w szczególny sposób skierowanych do młodzieży. Z uwagi na silną międzynarodową konkurencję, wiele państw napotykało do tej pory na trudności we wprowadzaniu zakazu reklam, obejmującego wszystkie gałęzie przemysłu alkoholowego (zarówno krajowego, jak i zagranicznego). Za bardzo pożądane uznano więc podjęcie w tym zakresie inicjatywy obejmującej całą Europę.

Inne rekomendacje SCRC, w tym pilna potrzeba ograniczenia spożycia alkoholu na jednego mieszkańca, mają na celu uwypuklenie w trzeciej fazie realizacji Planu kwestii wypadków związanych z alkoholem oraz konieczności stosowania zróżnicowanego (np. ze względu na płeć) podejścia do problemów chorobowych związanych z piciem. Członkowie Komitetu przypomnieli na koniec o potrzebie rozsądnej współpracy z zespołami ludzi reprezentujących przemysł alkoholowy, nawet jeśli w początkowej fazie miałaby się ona ograniczać do krajów Europy Zachodniej. Uznali również za niezwykle ważne, aby informacje na temat bezpiecznego picia były formułowane tak, by ich odbiorca nie miał wątpliwości, iż pochodzą od ekspertów, a nie osób związanych z przemysłem alkoholowym.


Streszczenie

Znaczenie i rola konsumpcji alkoholu są bardzo różnorodne (np. z uwagi na uwarunkowania kulturowe). Dla wielu ludzi spożywanie napojów alkoholowych jest elementem życia towarzyskiego. Szkody jakie mogą być powodowane przez alkohol wykraczają poza sferę życia osoby pijącej, obejmując całe rodziny i różnorodne grupy społeczne w populacji. Picie alkoholu powoduje ogółem 9% przypadków zachorowań w Regionie. Łączy się ono wyraźnie z wypadkami i przemocą, jest odpowiedzialne za znaczne skrócenie oczekiwanej długości życia w krajach byłego Związku Radzieckiego. Ograniczenie szkód powodowanych przez alkohol jest jednym z najważniejszych działań na rzecz zdrowia publicznego podejmowanych przez państwa Regionu w celu poprawy jakości życia ich obywateli.
Od 1992 roku, Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu dał podstawę dla rozwoju, wdrożenia polityki i programów alkoholowych w państwach członkowskich Regionu Europejskiego. Jego celem w latach 2000-2005 jest zapobieganie i redukcja szkód powodowanych przez picie alkoholu w krajach Regionu Europejskiego.

Cele ogólne Planu to:

Fundamenty dla realizacji Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu (EAAP) w latach 2000-2005 tworzy dziesięć strategii zawartych w Europejskiej Deklaracji Dotyczącej Alkoholu. Plan Działań określa jakie cele powinny być osiągnięte (efekty) oraz jak mogą one zostać zrealizowane (metody działania). Każde państwo członkowskie jest zachęcane do wprowadzania w życie działań najskuteczniej zmniejszających szkody powodowane przez alkohol na jego terenie.
Europejskie Biuro Regionalne WHO będzie aktywnie wspomagać Plan Działań w pięciu kluczowych obszarach:

 1. Wspieranie systemu ochrony zdrowia oraz formułowanie polityki dotyczącej alkoholu i zachowań szkodzących zdrowiu.
 2. Dostarczanie informacji o sytuacji zdrowotnej społeczeństw poprzez prowadzenie systematycznego monitoringu zjawisk związanych z alkoholem oraz współpraca z głównymi partnerami Biura, takimi jak Komisja Europejska.
 3. Wspieranie państw członkowskich Regionu w rozwijaniu efektywnej polityki wobec alkoholu, z wykorzystaniem ich bazy badawczej i naukowej.
 4. Zapewnienie metod i procedur opartych na doświadczeniach oraz wskazówek dotyczących wprowadzania w życie założeń polityki wobec alkoholu.
 5. Zapewnienie kierownictwa, wsparcia technicznego oraz koordynacji działań prowadzonych przez sieć współpracowników Biura w Europie.

 

Potrzeba działań w Europie


Wprowadzenie

 1. Napoje alkoholowe są spożywane w większości krajów Europy. Znaczenie picia alkoholu zmienia się w zależności od kontekstu kulturowego: od społeczeństw, gdzie tradycyjnym modelem jest konsumpcja okazjonalna, rytualna, związana ze świętowaniem, do takich, gdzie napoje alkoholowe stanowią część diety.
 2. Konsumpcja alkoholu ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne, psychiczne oraz społeczne jednostek, rodzin i społeczności w Regionie. Jej bezpośrednie i pośrednie efekty są rozproszone i kosztowne, nie dotyczą wyłącznie łatwej do zidentyfikowania mniejszości osób pijących szkodliwie, ale wpływają na całą populację. We wszystkich kulturach, w których alkohol jest łatwo dostępny, rozwijana jest, zarówno formalnie, jak i nieformalnie, polityka mająca na celu zmniejszenie problemów i szkód związanych z alkoholem, ponoszonych przez jednostki i całe społeczeństwo.
 3. Picie alkoholu może wywierać pewien pozytywny wpływ na niektóre osoby. Większość dowodów naukowych dotyczących tego wpływu pochodzi z krajów uprzemysłowionych i kultur, gdzie konsumpcja alkoholu jest powszechnie akceptowana. Wszelkie możliwe korzyści ze spożywania alkoholu powinny być jednak rozważane w szerszym kontekście społeczno- -kulturowym i nie mogą być uogólniane na te kultury i społeczeństwa, w których picie nie jest akceptowane, a abstynencja stanowi normę.

Zdrowie, społeczeństwo i alkohol

 1. Alkohol może wpływać niekorzystnie na liczne aspekty życia osób pijących, w tym na ich zdrowie, szczęście, życie rodzinne, przyjaźń, pracę, naukę, możliwości w zakresie zatrudnienia i finanse. Alkohol jest substancją psychoaktywną, jego konsumpcja może doprowadzić do wielu niebezpiecznych skutków (w tym uzależnienia), które przyczyniają się do zwiększenia ryzyka zachorowalności i umieralności. Picie alkoholu wiąże się ze wzrostem ryzyka występowania wypadków, m.in. drogowych, przemocy wymierzonej zarówno przeciwko sobie, jak i innym, samobójstw, przemocy w rodzinie, przestępstw z użyciem przemocy, zaangażowania w zachowania kryminalne oraz padania ofiarą przestępstw, w tym napadów rabunkowych i gwałtów.
 2. Produkty alkoholowe są odpowiedzialne za około 9% przypadków zachorowań w państwach Regionu Europejskiego. Szkody powodowane przez alkohol są szczególnie wysokie w jego wschodniej części. Alkohol jest w znacznym stopniu odpowiedzialny za spadek w latach 90. oczekiwanej długości życia. Około 40% do 60% wszystkich zgonów w Regionie Europejskim spowodowanych zamierzonymi lub nieumyślnymi uszkodzeniami ciała, przypisywanych jest konsumpcji alkoholu. Spożywanie alkoholu i szkody z nim związane, takie jak pijaństwo, zabawy pijackie i problemy społeczne związane z alkoholem, są powszechne wśród nieletnich i młodzieży, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej.
 3. Koszty ekonomiczne następstw picia alkoholu znacząco obciążają jednostki, rodziny i społeczności. Składają się na nie koszty medyczne, koszty wynikające ze zmniejszenia produktywności z powodu wzrostu zachorowalności, koszty spowodowane pożarami i stratami materialnymi, spadkiem dochodów oraz ekonomiczne następstwa przedwczesnej umieralności. Koszty związane z używaniem alkoholu ponoszone przez społeczeństwo, ocenia się na 2-5% produktu krajowego brutto (PKB). Trzeba również wspomnieć o znaczących stratach ekonomicznych spowodowanych brakiem możliwości ściągnięcia podatków od przemycanych produktów alkoholowych. Problem ten jest szczególnie rozpowszechniony we wschodniej części Regionu Europejskiego, a więc na obszarze charakteryzującym się deficytem środków finansowych znajdujących się w dyspozycji poszczególnych rządów. Pomiędzy krajami Unii Europejskiej istnieją znaczące różnice w zakresie wysokości podatków i przepisów dotyczących akcyzy na produkty alkoholowe. Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca ujednolicenia podatków spowodowała przyjęcie minimalnych stawek akcyz na produkty alkoholowe. Ograniczyło to możliwości stosowania polityki cenowej i fiskalnej jako efektywnej strategii działań wobec alkoholu i może wywołać ograniczenie wpływów z podatków.
 4. Na podstawie badań mechanizmów biologicznych stwierdzono, że spożywanie alkoholu może zmniejszyć ryzyko choroby wieńcowej serca oraz zawału. Korzystne efekty umiarkowanego picia obserwuje się szczególnie wśród mężczyzn w średnim wieku. Zmniejszenie ryzyka choroby wieńcowej występuje przy spożyciu jednej porcji standardowej alkoholu co drugi dzień. Efekt ten obserwuje się również w mniejszym stopniu u osób spożywających jedną do dwóch porcji standardowych dziennie.


Polityka wobec alkoholu jako reakcja na problemy alkoholowe w Europie


Działania polityki wobec alkoholu jako odpowiedź na istniejącą sytuację (Ewaluacja Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu)

 1. Celem Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu realizowanego w latach 1992-1999 było pomaganie krajom członkowskim w istotnym ograniczeniu szkodliwej dla zdrowia konsumpcji alkoholu w populacji. Cel ten miał zostać osiągnięty przez zmniejszenie spożycia alkoholu oraz zapewnienie środków pozwalających na eliminowanie zachowań wysokiego ryzyka. Plan Działań w kluczowych obszarach, takich jak polityka społeczna, promocja zdrowia, podstawowa opieka medyczna, systemy wsparcia i współpraca międzynarodowa z siecią wspierającą WHO, został sformułowany tak, by mógł być wprowadzony w każdym państwie członkowskim Regionu.
 2. W 1995 roku podczas europejskiej konferencji pt: „Zdrowie, społeczeństwo i alkohol” zorganizowanej w Paryżu, przyjęto Europejską Deklarację w Sprawie Alkoholu. Deklaracja ta daje poszczególnym krajom podstawy etyczne i cele do rozwijania programów rozwiązywania problemów alkoholowych. Została ona przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Europejskiego Regionu WHO.
 3. Europejskie Biuro Regionalne WHO, opierając się na dobrze udokumentowanych badaniach, poparło wprowadzenie skutecznej polityki alkoholowej, obejmującej strategie dotyczące zdrowia, społeczeństwa i polityki fiskalnej. Efektywne wprowadzanie tej polityki w Regionie, zwłaszcza w jego wschodniej części, wymaga silnego i konsekwentnego zaangażowania politycznego państw członkowskich.
 4. Oceny realizacji Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu w latach 1992-1998, opartej na danych pochodzących z 33 krajów Regionu WHO dokonało pod koniec 1998 roku.
  Główne tezy zawarte we wspomnianej ocenie zostały zebrane poniżej:
  • W ponad połowie państw sformułowano krajowe plany działań dotyczących alkoholu oraz powołano do życia podmioty odpowiedzialne za ich koordynację.
  • Znaczące działania legislacyjne, zainicjowane w niektórych krajach obejmowały wprowadzenie bardziej rygorystycznych zasad handlu alkoholem, podniesienie podatków (zamierzone jako działanie zapobiegawcze) oraz wprowadzenie surowszych przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu.
  • Zanotowane w niektórych krajach zmniejszenie podatków od napojów alkoholowych, spowodowane chęcią ujednolicenia systemu podatkowego w państwach Unii Europejskiej, zostało uznane za działanie zwiększające ryzyko powstawania szkód związanych z alkoholem.
  • Uznano, że przemysł alkoholowy oraz służba zdrowia odgrywają niewystarczającą rolę w zapobieganiu problemom związanym z alkoholem. Dostrzeżono wyraźny wzrost natężenia działań marketingowych prowadzonych przez przemysł alkoholowy i uznano go za główną przeszkodę we wprowadzaniu Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu.
  • Stwierdzono, że głównymi grupami, do których kierowano odpowiednie programy, byli ludzie młodzi i osoby prowadzące pojazdy pod wpływem alkoholu. Wskazano na podstawową opiekę medyczną i szpitalnictwo jako na kluczowe sektory wspierające proces identyfikacji i leczenia osób z problemami alkoholowymi.
  • Spośród krajów, które udostępniły dane w okresie ewaluacji, w jedenastu zanotowano zmniejszenie konsumpcji alkoholu na jednego mieszkańca, trzy (Włochy, Polska, Hiszpania) osiągnęły docelowy 25% poziom redukcji spożycia. Jednocześnie w jedenastu krajach zaobserwowano wzrost spożycia alkoholu od 1992 roku.
 5. Obecnie trudno jednoznacznie określić wpływ Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu, głównie ze względu na krótki okres jego realizacji. Badania spożycia alkoholu i wskaźników szkód związanych z piciem napojów alkoholowych sugerują pewne zmiany w tym zakresie w latach 1985-1995. W zachodniej części Regionu nastąpiło zmniejszenie liczby wypadków związanych z alkoholem. Największy (31%) zanotowano w krajach nordyckich. Jednocześnie państwa środkowej i wschodniej Europy zaobserwowały wyraźny wzrost liczby wypadków o 32%.


Wskaźniki szkód powodowanych przez picie alkoholu, takich jak śmierć z powodu urazów zewnętrznych i zatruć, samobójstwa i samouszkodzenia ciała wyraźnie zmalały w państwach Unii Europejskiej oraz w krajach nordyckich, jednak wzrosły w krajach dawnego Związku Radzieckiego – o 38%. Liczba przypadków chronicznej niewydolności wątroby i śmierci z powodu marskości wątroby zmalała w państwach Unii Europejskiej o 7%, natomiast wzrosła we wszystkich pozostałych krajach, w szczególności we wschodniej części Regionu.


Perspektywy polityki wobec alkoholu

 1. Dokument Zdrowie 21, określający ogólne ramy polityki zdrowotnej dla wszystkich państw Regionu, formułuje 21 celów. W zapisie dotyczącym celu nr 12, czytamy:
  „Do roku 2015, niekorzystne efekty zdrowotne wywołane spożywaniem substancji uzależniających, takich jak tytoń, alkohol i środki psychoaktywne, powinny zostać znacząco ograniczone we wszystkich państwach członkowskich Europejskiego Regionu WHO”.
 2. Celem Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu w latach 2000-2005 jest zapobieganie i ograniczanie szkód powodowanych przez alkohol w Regionie Europejskim. Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu określa dziesięć strategii tworzących fundamenty dla Planu Działań. W każdym z dziesięciu obszarów strategicznych określono oczekiwane efekty oraz najbardziej skuteczne metody działania służące ich osiągnięciu. Uzasadnienie dla wprowadzania wspomnianych strategii, udokumentowane dowody badawcze oraz przykłady sukcesów rekomendowanych działań, zostaną przedstawione w dodatkowym dokumencie. Proces wdrażania Planu powinien przebiegać w zgodzie z uwarunkowaniami kulturowymi, społecznymi, prawnymi i ekonomicznymi każdego z państw członkowskich Regionu i uwzględniać różnice wynikające z płci, wieku i pochodzenia etnicznego jego obywateli.

Działania skutecznie ograniczające szkody

 1. Europejska Deklaracja w Sprawie Alkoholu ustanawia pięć zasad etycznych i dziesięć strategii dotyczących działań wobec alkoholu. Plan Działań określa cele (efekty) oraz metody ich realizacji dla każdej z tych strategii. Każde państwo członkowskie będzie musiało dokonać analizy natury problemów związanych z alkoholem dotyczących jego obywateli oraz określić, które z wymienionych metod mogą być najbardziej efektywne w jego przypadku. Nie ma jednego modelu, który mógłby być zastosowany w całym Regionie. Najważniejsze, aby państwa członkowskie użyły środków, które najwyraźniej obniżą występujące w nich szkody spowodowane piciem alkoholu.
 2. Cele ogólne to:
  • Zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol.
  • Ograniczenie ryzyka występowania problemów związanych z alkoholem pojawiających się w domu, miejscu pracy, społeczności lokalnej czy środowisku osób pijących.
  • Zmniejszenie skali i natężenia szkód związanych z alkoholem, takich jak zgony, wypadki i przemoc, przemoc wobec dzieci, zaniedbania i konflikty rodzinne.
  • Zapewnienie dostępnego i efektywnego leczenia osobom pijącym alkohol w sposób niebezpieczny i szkodliwy oraz ludziom uzależnionym od alkoholu.
  • Zapewnienie dzieciom, młodzieży i abstynentom większej ochrony przed presją zewnętrzną skierowaną na picie.

Informacja i edukacja

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia wymienionych celów to:

Środowiska prywatne, publiczne i miejsca pracy

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia wymienionych celów to:

Problem nietrzeźwych kierowców

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia tego celu to:

Dostępność produktów alkoholowych

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia wymienionych celów to:

Reklama produktów alkoholowych

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia tego celu to:

Lecznictwo

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia tego celu to:

Odpowiedzialność przemysłu alkoholowego oraz sektora gastronomicznego

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny zapewnić:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia tych celów to:

Zdolność społeczeństwa do reagowania na szkody związane z alkoholem

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia wymienionych celów to:

Organizacje pozarządowe

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia tego celu to:

Formułowanie, wprowadzanie i monitorowanie polityki wobec alkoholu

Cele:
Do roku 2005 wszystkie kraje Regionu Europejskiego powinny posiadać:

Działania:
Działania rekomendowane dla osiągnięcia wymienionych celów to:

 

Rola Europejskiego Biura Regionalnego WHO


Dokument Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku przedstawia zweryfikowane standardy polityki zdrowotnej dla państw Europejskiego Regionu WHO. Głównym zadaniem Biura jest praca na rzecz poprawy zdrowia społeczeństw. Jest ono szczególnie predysponowane do ścisłej współpracy w tej dziedzinie na forum międzynarodowym i w poszczególnych krajach. Dokument Zdrowie 21 określa rolę Biura Regionalnego w aktywnym wspieraniu procesu wdrażania Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu w pięciu kluczowych obszarach:

Wnioski

Ograniczenie szkód powodowanych przez alkohol należy do największych wyzwań w sferze zdrowia publicznego stojących przed Europejskim Biurem Regionalnym WHO. Dziś wiadomo jak odpowiedzieć na owo wyzwanie. Obecnie istotne jest wykorzystanie woli politycznej, zmobilizowanie społeczeństwa i podjęcie pracy w ramach systematycznych programów realizowanych w każdym z państw członkowskich. Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu tworzy ogólnoeuropejski ruch działający na rzecz ograniczania szkód powodowanych przez alkohol oraz promujący zdrowie i dobrobyt w Regionie przez formułowanie skutecznych planów działania.

Aneks


Światowa Organizacja Zdrowia
Europejskie Biuro Regionalne,
Kopenhaga,
Komitet Regionalny dla Europy

Projekt Rezolucji
Europejski Plan Działań Dotyczących Alkoholu – faza trzecia

Komitet Regionalny:

 1. Aprobuje dokument prezentujący trzecią fazę Europejskiego Planu Działań Dotyczących Alkoholu jako określający kierunki działania państw członkowskich Regionu.
 2. Zaleca państwom członkowskim:
  1. sformułowanie lub przeformułowanie Narodowych Programów Polityki Wobec Alkoholu tak, by były one zgodne z ustaleniami Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu oraz stworzenie programów będących w zgodzie z kierunkiem, celami i metodami działania wynikającymi z założeń trzeciej fazy Europejskiego Planu Działań,
  2. analizę znaczenia działań międzysektorowych oraz określenie roli, jaką w realizacji Planu mogą odegrać lokalne systemy opieki zdrowotnej,
   c) wspieranie działań służących osiągnięciu założeń określonych w Planie, poprzez organizacje działające na rzecz realizacji celów ogólnospołecznych.
 3. Zaleca zintegrowanym, międzyrządowym i pozarządowym organizacjom włączenie się w działania prowadzone przez rządy państw członkowskich oraz wzmacnianie wraz z Biurem Regionalnym działań mających na celu ograniczanie szkód wynikających z konsumpcji alkoholu na obszarze całego Regionu.
 4. Zwraca się z prośbą do Dyrektora Regionalnego o:
  1. zapewnienie wsparcia dla Planu Działań ze strony Biura Regionalnego i sieci jego współpracowników, poprzez uruchomienie funduszy z budżetu zwyczajnego WHO oraz podejmowanie wysiłków w celu zgromadzenia większej ilości środków pochodzących z dotacji (darowizn),
  2. współpracę z państwami członkowskimi Regionu oraz innymi organizacjami i wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do ograniczania szkód powodowanych przez konsumpcję alkoholu, a poprzez to do redukcji problemów alkoholowych w Regionie,
  3. przekazywanie co dwa lata Komitetowi Regionalnemu informacji na temat postępów we wprowadzaniu Planu Działań w formie fragmentu Raportu Dyrektora Regionalnego.