PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Poniższe listy zawierają imiona i nazwiska wszystkich specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, którzy uzyskali certyfikat w ramach Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego, czyli programu szkoleniowego w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu.

Przypominamy, że osoby, które przystępowały do egzaminu przed dniem 6 grudnia 2006 r. proszone są, w sytuacji jeśli jeszcze tego nie uczyniły, o wystąpienie z drukiem o wydanie nowego wzoru certyfikatu (wzór dostępny na www.parpa.pl - Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów – Wniosek o wydanie nowego wzoru certyfikatu).

 

Tu >> Lista specjalistów psychoterapii uzależnień >>>>>

Tu >> Lista instruktorów terapii uzależnień >>>>>

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie