PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Skład Rady do spraw akredytacji

 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała (przewodniczący)
 • dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Jan Chodkiewicz
 • dr Tomasz Głowik
 • dr Ireneusz Kaczmarczyk
 • mgr Elżbieta Rachowska
 • mgr Grażyna Rychlicka- Schirmer
 • dr n. med. Bohdan Woronowicz

W dniu 23 stycznia 2019 roku Dyrektor PARPA powołał Radę ds. Akredytacji na kolejną kadencję. Kadencja Rady trwa 3 lata.
Do zadań Rady należy:

 • opiniowanie merytoryczne wniosków o akredytację szkoleń w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin;
 • opiniowanie merytoryczne wniosków o akredytację placówek stażowych;
 • wypowiadanie się, na wniosek dyrektora PARPA, w innych sprawach dotyczących uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (DZ.U.2018.2410) od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień prowadzonego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym w obszarze uzyskiwania akredytacji na realizację poszczególnych etapów programu szkolenia. I tak:

 • o ponowną akredytację w zakresie prowadzenia szkolenia mogą ubiegać się wyłącznie te podmioty, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje wydawane są na dotychczasowych zasadach, jednak nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
 • o ponowną akredytację w zakresie prowadzenia staży klinicznych mogą ubiegać się wyłącznie te ośrodki, które w dniu 31 grudnia 2018 roku miały ważną akredytację na prowadzenie staży klinicznych w programie szkolenia lub były w tym czasie w procesie oceny akredytacyjnej i uzyskały akredytację już w 2019 roku. Nowe akredytacje, przyznawane na dotychczasowych zasadach, nie mogą być ważne dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
 • od 1 stycznia 2019 roku nie ma podstaw prawnych do uzyskiwania wpisu na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej do celów szkoleniowych.

Wnioski o nadanie ww. akredytacji powinny być przygotowane na formularzach znajdujących się poniżej. Opis wymagań, które musi spełniać program szkolenia oraz placówka stażowa znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) oraz w Zarządzeniu Nr 2 Dyrektora PARPA z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.

Wnioski należy przysłać do PARPA w trzech egzemplarzach, gdzie są sprawdzane pod względem formalnym. Następnie, wnioski przesyłane są do recenzentów, którzy mają 30 dni od daty otrzymania wniosku na wydanie pisemnej opinii w sprawie, której wniosek dotyczył. Na posiedzeniu Rady recenzje przedstawiane są wszystkim jej członkom. Rada ds. Akredytacji w drodze głosowania formułuje opinię i przedstawia ją Dyrektorowi PARPA. Dyrektor podejmuje decyzję w złożonej sprawie, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany drogą pisemną.


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE SZKOLENIA

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i psychoterapii członków rodzin w ramach I etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o przygotowanie wniosku według zamieszczonego wzoru i przesłanie w 3 egzemplarzach na adres Agencji (02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155).

Pobierz wniosek


WZÓR WNIOSKU O NADANIE AKREDYTACJI NA PROWADZENIE STAŻU KLINICZNEGO

Poniżej w załączniku znajduje się wzór wniosku o nadanie akredytacji na prowadzenie stażu klinicznego w ramach II etapu programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Podmioty zainteresowane przyznaniem ww. akredytacji proszone są o jego wypełnienie i przesłanie w 3 egzemplarzach na Adres Agencji (al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa.

Pobierz wniosek


 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie