Drukuj

Działania Kościołów i Związków Wyznaniowych

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości jest placówką kościelną działającą w ramach Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Z racji na specyfikę prowadzonej pracy cieszy się pewną autonomią. Działalnością Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości kierują zakonnicy, dobierając do współpracy osoby świeckie. Zajęcia odbywają się w domu rekolekcyjnym, który znajduje się na terenie i w sąsiedztwie klasztoru. Powstał on w 1968 roku z inicjatywy O. Benignusa Sosnowskiego, kapucyna.
W 2001 roku działalność Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości koncentrowała się na następujących obszarach:


W 2001 roku wydano 6 numerów dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie” w nakładzie 5.000 egzemplarzy każdy numer. Część nakładu rozchodziła się poprzez dystrybucję kościelną, a część poprzez indywidualnych odbiorców. Pismo zawiera wkładkę „Apostoł Trzeźwości” redagowaną przez sekretarza Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. „Trzeźwymi Bądźcie” zajmuje się duchowymi aspektami radzenia sobie z problemem alkoholowym i rolą, jaka pełnią osoby z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej w procesie jej zdrowienia. Odbiorcami pisma są duszpasterze i osoby świeckie współpracujące z wyznaniowymi organizacjami propagującymi i wspierającymi trzeźwość.

Partnerzy OAT na polu działalności trzeźwościowej to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz grupy samopomocowe AA i Al–Anon.

Powrót na początek strony

Fundacja Przeciwdziałaniu Uzależnieniom "Dominik"

W siedzibie Fundacji działał trzeźwościowy telefon zaufania 853–52–22. Dyżury odbywały się codziennie w godzinach 12.00–19.00. Dwa razy w tygodniu (środy i piątki od 15.00 do 19.00 ) odbywały się konsultacje dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Z kontaktu telefonicznego i porad skorzystało ok. 200 osób. Większość dzwoniących stanowili członkowie rodzin osób uzależnionych, którzy otrzymywali podstawowe informacje dotyczące choroby alkoholowej, adresy poradni odwykowych i miejsc spotkań grup Al–Anon. Około 30% dzwoniących to alkoholicy szukający pomocy, oni również otrzymywali potrzebne im informacje (adresy grup AA, informacje o terapii i oddziałach szpitalnych). Na propozycję osobistej rozmowy odpowiedziało 29 osób. Spotkania indywidualne przeradzały się w cykle kilku spotkań i te były najskuteczniejsze.

Jak co roku zorganizowano imprezę pod nazwą „Służewska wiosna bez procentów”. W programie akcji znalazły się:


Oprócz tego odbyły się trzy wyjazdy terapeutyczno–pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin: do Gietrzwałdu i Świętej Lipki, Kawnic, Sztutowa i Zielonki Pasłęckiej.
Korzystając z możliwości lokalowych klasztoru, przeprowadzony został cykl wykładów dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami uzależnień. Wykłady dotyczyły następujących tematów: mechanizmy uzależnienia, kto jest podatny na uzależnienia, jak pomóc osobom uzależnionym od alkoholu, jak pomóc ofiarom sekt i ich rodzinom.

Powrót na początek strony

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka służy wyzwoleniu z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu, poprzez uwalnianie człowieka od poddawania się alkoholowemu obyczajowi niszczącego jego godność. Główną metodą działania jest podejmowanie przez członków całkowitej abstynencji od alkoholu. Ma to wpływ na przemianę obyczajów społecznych, co jest szczególnie ważne wobec obniżania się wieku inicjacji alkoholowej w środowiskach młodzieżowych. Ogółem Krucjata szacuje ilość swoich członków na około 100 tysięcy.
W 2001 roku Krucjata prowadziła pracę w zakresie profilaktyki z grupami młodzieżowymi i dorosłych na miejscu i w terenie. Organizowane były wykłady, prelekcje, ćwiczenia, spotkania szkoleniowe, krajowe pielgrzymki. Liczba aktualnych członków i kandydatów Krucjaty szacowana jest na ok. 100 tys. osób. Główne kierunki pracy to:

Wobec spadku ilości abstynentów w całej populacji, szczególnie zaś wśród młodzieży, oraz znacznego obniżania się wieku inicjacji alkoholowej Krucjata przygotowuje swych członków do szerokiej promocji postaw abstynenckich. Niektóre spośród podejmowanych działań: