PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs na stanowisko młodszego specjalisty/specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych (zatrudnienie na zastępstwo, pełen etat). Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2016 roku

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 155, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

Młodszego specjalisty/Specjalisty Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(zatrudnienie w wymiarze całego etatu na zastępstwo)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych PARPA:

1)      prowadzenie postępowań w trybie ustawy o zdrowiu publicznym;

2)      inicjowanie i koordynacja procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie prowadzenia terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin;

3)      prowadzenie programu certyfikacji specjalistów psychoterapii uzależnienia i instruktorów terapii uzależnień;

4)      nadzór nad jakością programów terapeutycznych placówek lecznictwa odwykowego;

5)      podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości programów terapeutycznych realizowanych w placówkach lecznictwa odwykowego, w szczególności poprzez realizację programu konsultacyjnego w placówkach

6)      inicjowanie i upowszechnianie programów terapeutycznych dla specyficznych populacji (bezdomni, niepełnosprawni, młodzież uzależniona od alkoholu i innych grup);

7)      monitorowanie usług świadczonych w placówkach lecznictwa odwykowego

8)      ocena efektów terapii uzależnienia od alkoholu;

9)      monitorowanie stanu kontraktowania i finansowania placówek lecznictwa odwykowego oraz podejmowanie interwencji w sprawach niewystarczającego zabezpieczenia dostępności usług terapeutycznych,

10)  prowadzenie bieżącej działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, w szczególności upowszechnianie adresów placówek odwykowych, udzielanie porad telefonicznych i mailowych dotyczących uzależnienia i możliwości podjęcia leczenia, konsultacje  w zakresie procedury zobowiązania do leczenia,

11)  współpraca z Wojewódzkimi Ośrodkami Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach realizowanych przez nie zadań wojewódzkich;

12)  inicjowanie działań w kierunku zwiększenia wykrywalności szkód zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu przez pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,

13)  zwiększanie kompetencji pracowników służby zdrowia w zakresie diagnozy i zapobiegania szkodom zdrowotnym wynikającym z nadużywania alkoholu,

14)  wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.

15)  prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie problemów związanych z konsekwencjami używania alkoholu dla zdrowia, w tym w okresie ciąży i karmienia,

16)  organizacyjna obsługa powyższych zadań

Wymagania konieczne:

-          posiadanie obywatelstwa polskiego,

-          korzystanie z pełni praw publicznych,

-          wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-          wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: psychologia, socjologia, medycyna),

-          dobra znajomość języka angielskiego,

-          biegła umiejętność posługiwania się programami Microsoft Word i Excel

-          dobra znajomość zagadnień z zakresu uzależnienia od alkoholu, psychoterapii, funkcjonowania lecznictwa odwykowego w Polsce,

-          znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu,

Wymagania pożądane:

-          certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

-          doświadczenie kliniczne w obszarze leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych w podmiotach leczniczych,

-          doświadczenie w prowadzeniu postępowań konkursowych,

-          doświadczenie w organizacji szkoleń, konferencji,

-          umiejętność pracy w zespole,

-          umiejętność organizacji pracy,

-          umiejętność analizy i syntezy informacji, pisania pism, raportów i opracowań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-          podpisany przez kandydata życiorys i list motywacyjny,

-          kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

-          kopie zaświadczeń ukończenia dodatkowych szkoleń  i posiadanych certyfikatów,

-          podpisane oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-          podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Oferujemy:

-          możliwość doskonalenia języka angielskiego

-          możliwość rozwoju zawodowego

-          pracę w przyjaznym zespole

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2016 roku


Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA z dopiskiem na kopercie "Konkurs" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

lub przesłać mailowo zeskanowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inne informacje:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie