PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

OPINIA PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów

 Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Poniżej załączamy treść opinii.

Jednocześnie przy przyjęciu interpretacji zawartej w załączonej opinii należy pamiętać, że zakres informacji (danych), które podlegają przetwarzaniu, nie może wykraczać poza katalog danych określonych w art. 25a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

- co do osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie dane w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; daty i miejsca urodzenia; płci; numeru PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; stanu cywilnego; daty zawarcia małżeństwa, jeżeli dotyczy; daty ustania małżeństwa, jeżeli dotyczy; wykształcenia; zawodu; miejsca pracy lub nauki; stopnia niezdolności do pracy, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności; adresu miejsca zamieszkania lub adresu miejsca pobytu; adresu do korespondencji; adresu poczty elektronicznej; numeru telefonu.

- co do członków rodzin osób wymienionych wyżej dane w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; i miejsca urodzenia; płci; stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa; adresu do korespondencji lub numeru telefonu, lub adresu poczty elektronicznej.

Dokument do pobrania.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie