PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a-3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późń. zm.), z dniem.10 grudnia 2008 roku. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownika Działu Programów Lokalnych.

 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Koordynowanie prac zespołu, opracowywanie merytorycznych i finansowych planów pracy oraz sprawozdań z ich realizacji
 • Współpraca z samorządem gminnym i wojewódzkim w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ( w tym kontakty telefoniczne i mailowe)
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym ze stowarzyszeniami abstynenckimi (koordynowanie postępowań konkursowych itp.)
 • Przygotowywanie raportów i analiz związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Udział w działaniach edukacyjnych prowadzonych w ramach kampanii organizowanych przez PARPA
 • Organizacja konferencji i narad w zakresie merytorycznym i logistycznym
 • Praca biurowa
Wymagania konieczne:
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
  • Korzystanie z pełni praw publicznych;
  • Wykształcenie wyższe magisterskie;
  • Minimum 5-letni staż pracy;
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 
Dodatkowe wymagania:
 • Znajomość problematyki działalności samorządów gminnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Zainteresowania związane z problematyką uzależnień
 • Kreatywność i doskonała organizacja pracy
 • Obsługa komputera (Windows i Power Point)
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 • Umiejętności analizy i syntezy informacji
Wymagania pożądane
 • Znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Znajomości zasad udzielania dotacji organizacjom pozarządowym
 • Doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • Doświadczenie w organizacji szkoleń, narad i konferencji
 • Komunikatywna znajomość języka obcego
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
Wybranemu kandydatowi zapewniamy:
· Możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji
· Prace w dynamicznym zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
· List motywacyjny oraz życiorys;
· Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
· Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2009 roku.
Dokumenty prosimy kierować na adres:
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Szańcowa 25, 01 – 458 Warszawa

z dopiskiem „Kierownik Dział Lokalny” (decyduje data wpływu) lub składać bezpośrednio w siedzibie PARPA.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie