PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zgodnie z art. 3a - 3c ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity - Dz. U. 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25,
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

pracownika Działu Programów Lokalnych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PRACA NA ZASTĘPSTWO)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Współpraca z samorządami lokalnymi w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • Organizacja konferencji i szkoleń,
 • Realizacja powierzonych projektów merytorycznych,
 • Przygotowywanie raportów i analiz związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Praca biurowa.

Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • znajomość problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • praktyczna umiejętność organizacji szkoleń, narad i konferencji,
 • dobra organizacja pracy o charakterze biurowym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa 20.08.2010 r.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio lub przesłać drogą pocztową do siedziby Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (nie decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego!) z dopiskiem na kopercie "Konkurs DPL" na adres:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Szańcowa 25,
01 - 458 Warszawa

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie