PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Szkolenie organizowane przez PARPA odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2019 r. Adresowane jest do osób, które pracują  w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej

Ankieta zgłoszeniowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji poświęconej uzależnieniu kobiet od alkoholu, ich doświadczeniom, skutkom nałogu i walce z nim. Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 23/24 października br.

Fundacja ETOH zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób z województwa mazowieckiego. Szkolenie realizowane jest na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Dokument do pobrania

OPINIA PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów

 Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Poniżej załączamy treść opinii.

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień KSTU informuje, że przygotowało program szkolenia w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji pod nazwą Krakowska Szkoła Superwizorów Psychoterapii Uzależnień SuperKRAK-UZ.

Zapraszamy wychowawców placówek wsparcia dziennego, świetlic socjoterapeutycznych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów, psychologów oraz pracowników klubów młodzieżowych, do udziału w bezpłatnej konferencji organizowanej na zlecenie PARPA przez Fundację „Dobrostan”. Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach  4-6.11.2019r.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wychowawców pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym organizowane na zlecenie PARPA przez firmę „ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło”. Szkolenia obejmują trzy moduły: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania, Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka, Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

Czytaj więcej,,,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję "Dialog Motywujący. Dotychczasowe doświadczenia i nowe perspektywy", która odbędzie się w dniach 21-22 września w Warszawie.

Czytaj więcej...

Informujemy, że  egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  odbędzie się w dniach  18 i 19 listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

Publikujemy wyniki konkursów ogłoszonych 2 lipca 2019r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020  w ramach celu operacyjnego Nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowej poświęconej tematyce Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), organizowanej przez Fundację Fascynujący Świat Dziecka. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://fasfundacja.pl/miedzynarodowa-konferencja-szkoleniowa/

Osoby planujące przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego na specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień proszone są o korzystanie z nowych, zaktualizowanych wzorów dokumentów dostępnych na stronie www.parpa.pl w dziale „Certyfikacja terapeutów – Wzory dokumentów”.

Ogłoszenie...

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacji medialnymi na temat prowadzonych przez PARPA prac nad wprowadzeniem ceny minimalnej za porcję standardową alkoholu, niniejszym oświadczam, że  obecnie w PARPA nie są prowadzone  żadne prace legislacyjne związane z tym tematem.

PARPA jako instytucja ekspercka zleca różne analizy ekonomiczne i gromadzi dane dotyczące m.in akcyzy, ceny,  relacji między ceną a spożyciem, wpływu reklamy na spożycie wśród młodzieży itp., ale prowadzenie analiz nie jest równoznaczne z rozpoczęciem prac legislacyjnych. Dodatkowo należy zauważyć, że wszystkie projekty o charakterze zmian legislacyjnych zatwierdza w pierwszej kolejności Ministerstwo Zdrowia, jako organ nadzorujący PARPA.  

Katarzyna Łukowska

p.o dyrektora PARPA

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szkolenie realizowane jest na zlecenie PARPA przez Fundację ETOH.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie