PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ogłoszenie z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) zaprasza zainteresowane osoby na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów w procesie akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień.

1. Podstawa prawna:

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

Więcej informacji na temat standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych można znaleźć na stronie: http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=2923534

2. Informacja o naborze na szkolenie:
Na potrzeby procesu akredytacji stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień PARPA i KBPN wyłoni grupę 34 osób, które zostaną zaproszone do wzięcia udziału w szkoleniu dla przyszłych wizytatorów. Posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będzie warunkiem koniecznym, aby móc dokonywać przeglądów podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, pod względem spełniania standardów akredytacyjnych organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

PARPA planuje wybranie 17 osób spośród nadesłanych zgłoszeń - z czego 10 miejsc przewidzianych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 dla lekarzy a 2 dla osób spełniających co najmniej inne wymagania konieczne. Taką samą pulą miejsc na szkolenie dysponuje KBPN.

3. Kryteria naboru oraz wymagane dokumenty:
Do udziału w szkoleniu mogą zostać zaproszone osoby, które spełniają następujące kryteria:

Wymagania konieczne:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub tytułu lekarza
 • co najmniej 5-letni staż pracy w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu * - w podmiocie leczniczym (zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),

lub

 • posiadanie, co najmniej 5-letniego doświadczenia w prowadzeniu procesu akredytacji zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia oraz udział w tworzeniu standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

*w przypadku KBPN - w placówce leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w stacjonarnej placówce leczenia uzależnień (w podmiocie leczniczym)
 • ukończenie szkoły psychoterapii
 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty psychiatrii lub statusu lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • doświadczenie w działaniach z zakresu poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem

UWAGA. Zadania wizytatorów przeprowadzających akredytację będą wymagały bezwzględnej znajomości przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przepisów dotyczących akredytacji a także wysokich umiejętności oceny, analizy i syntezy informacji oraz pisania raportów. Prosimy zatem o przemyślane zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 • czytelnie i kompletnie wypełniona oraz odręcznie podpisana karta zgłoszeniowa (wraz z oświadczeniem o prawdziwości danych oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów szkolenia)
 • kopia certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub kopia dyplomu lekarza (lub ukończenia specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w dziedzinie psychiatrii)
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności (Załącznik 2)
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły psychoterapii (jeśli kandydat posiada)

4. Kryteria wyboru
PARPA zakwalifikuje do szkolenia do 17 osób z całej Polski (w tym 10 miejsc przeznaczonych jest dla specjalistów psychoterapii uzależnień, 5 miejsc dla lekarzy a 2 dla osób spełniających, co najmniej inne wymagania konieczne). Po spełnieniu wymagań koniecznych o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń oraz spełnianie wymagań pożądanych.

5. Informacje organizacyjne na temat szkolenia
Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane zakwalifikowanym osobom.

6. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 25 maja 2014 r. Zgłoszenia proszę przesyłać wyłącznie drogą mailową. Skan podpisanych dokumentów powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Informacja na temat osób zakwalifikowanych na szkolenie
Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane na szkolenie, zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie do dnia 2 czerwca br. Lista osób zakwalifikowanych zostanie też umieszczona na stronie internetowej www.parpa.pl w zakładce Aktualności.

Dodatkowych informacji na temat szkolenia udziela:

 • Joanna Filipek-Krawczyńska, tel (22) 25 06 338
 • Jagoda Fudała, tel (22) 25 06 346

Załączniki:

W dniach 23-25 maja w Katowicach po raz kolejny organizowany jest kurs dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. W programie m.in. metody pracy z małą i dużą grupą (elementy pedagogiki zabawy), propozycje zabaw i tańców integracyjnych, zabawy z chustą, scenariusze imprez.

W dniach 25-28 sierpnia w Czarnym Dunajcu k. Nowego Targu odbędą się warsztaty dla wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. W programie m.in. zasady i metody pracy z dużymi i małymi grupami podczas imprez okolicznościowych, plenerowych, metody pracy wodzireja, animatora grupy, nauka zabaw i tańców integracyjnych.

Organizator i informacje: Fundacja Światło-Życie, Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Blachnickiego w Katowicach, www.osrodek-brynow.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytut Psychologii Zdrowia PTP we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje XXVIII Szkołę Letnią „Przemoc w rodzinie – nowoczesne kierunki pomagania” w dniach 4-7 września 2014 w Fundacji Etoh, Warszawa

W czasie konferencji przedstawione zostaną różne metody, procedury i strategie psychoterapeutyczne wykorzystujące wyobraźnię, symbole, sny i narracje osobiste do uzyskiwania pozytywnych zmian w pracy z pacjentami. Chociaż konferencja jest przeznaczona przede wszystkim dla terapeutów pracujących lub uczących się terapii DDA, będzie też okazja do pracy osobistej. Współorganizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaproszenie – informacje organizacyjne <<<<<

Formularz zgłoszeniowy <<<<<

Z uwagi na napływające zapytania od gmin w związku z wnioskiem firmy z branży informatycznej w sprawie zaplanowania w przyszłych latach, w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na narzędzia informatyczne (elektroniczne pomoce dydaktyczne) uprzejmie przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dalej: PARPA) ww. sprawie.

Podstawą uznania dopuszczalności finansowania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest ich zgodność z zapisami ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 ze zm.).

Przypomnieć należy, że zgodnie z treścią art. 4(1) ust. 1 ww. ustawy „Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin. W szczególności zadania te obejmują: zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w np. 13(1) i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego; wpieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.”

Katalog zadań, wymieniony w wyżej przytoczonym artykule ustawy ma charakter otwarty, ze względu na użycie w nim sformułowania „w szczególności zadania te obejmują”. Jest to równoznaczne z tym, iż pozostawiono gminom pewną dowolność w ustanawianiu zadań finansowanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Warunkiem spełnienia tych przesłanek jest związek ustanowionych zadań gminy z działaniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Zatem wydaje się, iż wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych „na polu walki z patologiami dotyczącymi alkoholizmu i narkomanii” (przykładowo serwis internetowy prowadzony w celu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii), mieściłoby się w dyspozycji wyżej przytoczonego artykułu, o ile rzeczywiście przedstawiane w nim tematy byłyby związane z tego rodzaju działalnością profilaktyczną. Jednakże tego typu wydatki należy odróżnić od zadań o charakterze inwestycyjnym np. zakupu systemu informatycznego, które nie mogą być finansowane ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Należy również pamiętać, iż w granicach określonych przez ustawę gmina posiada pełną swobodę w definiowaniu zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przy ich określaniu gmina powinna bazować przede wszystkim na ocenie lokalnych potrzeb zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ustaleniach wiedzy naukowej na temat skuteczności poszczególnych oddziaływań oraz możliwości finansowych gminy.

Wnioski składane do jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483 ze zm.), w związku z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w żadnej mierze nie mogą być uznane za równoznaczne ze zobowiązaniem tego organu do podjęcia działań wskazanych w takich wnioskach.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.”, dostępną na stronie internetowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakładce „Informacje dla gmin”.

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie ogłasza nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień.

 

W Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie trwa nabór do trzeciej edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej dla psychoterapeutów uzależnień. Celem Szkoły jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Szkoła adresowana jest do specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i ich rodzinami.
Więcej informacji na stronie www.osrodekintra.pl

Szkolenie „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz „ETOH” Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na szkolenie adresowane do pracowników służb społecznych z terenu województwa mazowieckiego, w tym m.in. członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych; koordynatorów gminnych programów; pracowników lecznictwa odwykowego; przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich oraz osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w społecznościach lokalnych z terenu województwa mazowieckiego.

Czytaj <<<<<
Harmonogram szkolenia <<<<<
Program I sesji <<<<<
Formularz zgłoszeniowy <<<<<

Warsztaty wodzirejów wesel i zabaw bezalkoholowych. Projekt utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia wodzirejów.

 

Już po raz dwunasty wodzireje i animatorzy zabaw spotykają się na Ogólnopolskich Warsztatach Wodzirejów Dobrej Zabawy. Tym razem odbędą się one w dniach 7 - 10 lipca 2014 r. w mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach pod Warszawą. Tematem wiodącym warsztatów będą tańce narodowe. Uczestnicy będą tam mieli bardzo dobre warunki do ćwiczeń - dużą salę baletową, instruktorów tańca i akompaniatora, na co dzień pracujących w "Mazowszu".
 

 

Organizatorzy chcą też w czasie warsztatów powołać do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wodzirejów. Ma być ono otwarte dla wszystkich osób profesjonalnie zajmujących się animowaniem zabaw i świadczących usługi wodzirejskie. W ramach stowarzyszenia środowisko wodzirejów będzie mogło samo określać i promować najlepsze wzorce zabawy, dobre praktyki, wartości etyczne obowiązujące w zawodzie i dbać o stałe podnoszenie umiejętności.

Więcej informacji, formularz zgło0szeniowy i program szkolenia na stronie:
www.wodzirejowie.pl

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień

W związku z ogłoszeniem z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie naboru na szkolenie dla kandydatów na wizytatorów przeprowadzających akredytację stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień, podajemy do wiadomości listę 15 osób, które zakwalifikowały się do udziału w szkoleniu:

Lista lekarzy:

 • Marek Grzyb
 • Jadwiga Kanczyk
 • Antoni Pisarski
 • Arkadiusz Ropiak
 • Katarzyna Wiśniewska

Lista specjalistów psychoterapii uzależnień:

 • Marcin Charczyński
 • Izabela Dmitrowicz
 • Dorota Dyluś-Beśka
 • Eliza Giędosz
 • Halina Ginowicz
 • Grzegorz Hryszkiewicz
 • Bernarda Kejres
 • Joanna Majorek
 • Joanna Sobczyńska
 • Małgorzata Węgrowska-Głatki

Szkolenie odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2014 r. w Krakowie. Przypominamy, że warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmował:

 • Podstawy prawne procesu akredytacji
 • Organizacja procedury akredytacyjnej
 • Szczegółowe omówienie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (wraz ze sposobem ich weryfikacji)

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione:

 • udział w zajęciach szkoleniowych
 • lunche i serwis kawowy
 • materiały szkoleniowe

PARPA nie zapewnia noclegów w Krakowie oraz dojazdów.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i zakresu tematycznego szkolenia zostaną przesłane drogą mailową zakwalifikowanym osobom, w terminie do dnia 2 czerwca br.

nstytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na bezpłatny program terapeutyczny adresowany do osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin i bliskich.

Systematyczne działania edukacyjne oraz budowa lokalnego systemu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach są warunkami skutecznej profilaktyki – to główne wnioski ze szkolenia w Warszawie dla przedstawicieli gmin z województwa mazowieckiego. Szkolenie pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę. Co mogą zrobić samorządy lokalne?” zorganizowała Krakowska Akademia Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. pełnomocnicy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przewodniczący i członkowie gminnych komisji. Podczas szkolenia wystąpili eksperci: Krzysztof Brzózka, dyrektor PARPA, podinsp. Witold Lament, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, asp. szt. Paweł Przestrzelski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Maciej Wroński, przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców.

 

Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez PARPA. Krzysztof Brzózka zwrócił uwagę, że są one przykładem nowego podejścia do problemu pijanych kierowców. – Po raz pierwszy przekaz został skierowany nie do samych kierowców, lecz do ich otoczenia – pasażerów, rodzin, znajomych
.
Dyrektor PARPA mówił o zasadności przyjęcia takiej perspektywy m.in. w nawiązaniu do najtragiczniejszych wypadków z pierwszego półrocza bieżącego roku. Wielu z nich można było uniknąć, gdyby otoczenie (rodzina, pasażerowie, sąsiedzi, sprzedawcy alkoholu) nie przyzwalało kierowcom na jazdę w stanie nietrzeźwości.

– Jesteśmy na początku drogi – podkreślił Krzysztof Brzózka, podkreślając jednocześnie, że „Powstrzymaj pijanego kierowcę” to pierwsza inicjatywa, która spotkała się z tak szerokim odzewem medialnym. Dyrektor PARPA zapowiedział emisję spotu promującego działania edukacyjne PARPA w telewizji publicznej. Wyraził także wdzięczność policji za determinację i coraz szersze działania mające na celu wyeliminowanie nietrzeźwych kierujących z polskich dróg.

 

 Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski opisał elementy działań informacyjno-edukacyjnych „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Omówił zawartość przewodnika dla samorządowców oraz płyty CD, na której znalazły się m.in. filmy edukacyjne. Następnie zaprezentował rekomendacje PARPA odnośnie przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, odwołując się do dobrych praktyk samorządów w całej Polsce.

W drugiej części szkolenia organizatorzy zaprosili uczestników do dyskusji. Samorządowcy mieli okazję podzielić się refleksjami i poglądami na temat problemu pijanych kierowców w społecznościach lokalnych oraz zaprezentować własne działania profilaktyczne.

 – Kiedy tworzymy gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zapraszamy do współpracy różnych partnerów. Każdy może dołożyć swój wkład – mówiła Beata Humięcka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Uczestniczka dyskusji podkreśliła, że należy działać systemowo i wielowymiarowo. – Nasz program „Trzeźwy kierowca” obejmuje zajęcia z alkogoglami, kampanię edukacyjną i ulotki. W ubiegłym roku w sierpniu – miesiącu trzeźwości – współpracowaliśmy z parafiami – opowiadała przewodnicząca KRPA w Warszawie
.
O działaniach podejmowanych w gminie Kadzidło mówiła Ewa Kuligowska, przewodnicząca GKRPA. – Współpracujemy z policją, szkołami, parafią, służbą zdrowia, strażą pożarną, a także lokalnymi stowarzyszeniami, radiem i prasą. Gmina Kadzidło brała udział w projekcie „Krzyże Kurpiowszczyzny” w powiecie ostrołęckim, w ramach którego powstał film opowiadający o tragicznych zdarzeniach z udziałem pijanych kierowców. – Później w urzędach gmin organizowano debaty dla mieszkańców. Kolejne działania potoczyły się naturalnie – dodała Ewa Kuligowska.

Maciej Wroński reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zwrócił uwagę na to, że w przeciwdziałanie nietrzeźwości na drogach powinny angażować się także starostwa powiatowe. – Starosta odpowiada za wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz za nadzór nad szkoleniem kierowców. Wiem, że wśród samorządowców są pasjonaci, którzy starają się wpłynąć na ośrodki szkolenia kierowców, organizują spotkania dla instruktorów. Można nakłonić ośrodki, by do szkolenia wprowadzili element problematyki alkoholowej – przekonywał Maciej Wroński.

Sławomir Majewski, pełnomocnik ds. RPA w Grójcu, opowiedział o zespole roboczym złożonym z przedstawicieli GKRPA oraz policji. – Przy okazji kontroli drogowych policja korzysta z alkotestów będących na wyposażeniu komisji oraz kolportuje ulotki zakupione przez gminę – mówił. O dobrej współpracy z policją opowiadał także Krzysztof Karczmarski, kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach.

Asp. szt. Paweł Przestrzelski z Komendy Stołecznej Policji zapewnił, że policja chętnie podejmie współpracę z gminami przy działaniach profilaktycznych, w szczególności tych kierowanych do osób dorosłych. Podinsp. Witold Lament z KWP w Radomiu podkreślił, że policja reaguje na każdy sygnał o przestępstwie od obywateli, w tym także informacje o nietrzeźwych kierowcach.

Szkolenie, które odbyło się w Warszawie, jest jednym z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

– Jesteśmy na początku drogi. Dalej będziemy działać przy Państwa pomocy w całym kraju – mówił Krzysztof Brzózka, dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas szkolenia dotyczącego przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach. To kolejne z cyklu spotkań dla samorządowców w czterech województwach. Organizatorem szkoleń jest PARPA, a za ich realizację odpowiada Krakowska Akademia Profilaktyki.

Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele kilkudziesięciu samorządów woj. lubelskiego oraz eksperci: podinsp. Mariusz Szajwaj, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Zbigniew Jasiński z WRD KWP w Lublinie oraz Tomasz Lebiocki, prezes Stowarzyszenia „Bezpieczna Lubelszczyzna”.

W pierwszej części spotkania dyrektor PARPA wyjaśnił ideę działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez PARPA. Ich celem jest zachęcenie otoczenia do reagowania na pijanych kierowców. – Ludzie nie piją w próżni, ale w towarzystwie. Świadkowie są w stanie zareagować i zapobiec znacznej liczbie tragedii – przekonywał Krzysztof Brzózka.Prowadzący szkolenie Maciej Zdziarski omówił poszczególne elementy działań informacyjno-edukacyjnych PARPA. Wyemitowano m.in. filmy edukacyjne, które obrazują możliwe formy interweniowania wobec osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić po alkoholu. Ponadto omówione zostały modelowe inicjatywy samorządów z całej Polski na rzecz promocji trzeźwości na drogach. Wśród nich były także przykłady inicjatyw z woj. lubelskiego.

Organizatorzy szkolenia zachęcili uczestników do powielania dobrych praktyk i przekazywania idei „Powstrzymaj pijanego kierowcę” do jak najszerszych grup odbiorców. – To bardzo istotne, by budować sieci informowania i reagowania – podkreślał dyrektor PARPA. – Trzeba rozmawiać i szukać wszędzie możliwości współpracy.

Podmiotami, do których należy zwrócić się z prośbą o pomoc przy inicjatywach z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach, są miejscowe jednostki policji. Podinsp. Mariusz Szajwaj przedstawił statystyki dotyczące pijanych kierowców i zdarzeń z ich udziałem na terenie woj. lubelskiego. – Więcej niż co dziesiąty wypadek jest powodowany przez nietrzeźwego kierującego – mówił.

Następnie głos zabrali uczestnicy szkolenia. Przedstawiciele lubelskich gmin opowiedzieli o swoich działaniach mających na celu powstrzymanie pijanych kierowców. Anna Misiura z Urzędu Miasta Chełm podkreśliła, że samorząd na bieżąco współpracuje z lokalną policją. Przekazane przez policję dane odnośnie nietrzeźwości na drogach są zapisywane w diagnozie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 O dobrej współpracy z lokalną policją mówiła także przedstawicielka Urzędu Miasta w Dęblinie oraz Alicja Grabiec, pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu ds. profilaktyki. – Organizujemy wspólne kontrole z policją, akcje pod hasłem „Piłeś – nie jedź!”, przygotowujemy gadżety – opowiadała Alicja Grabiec.

Równie aktywny na polu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach jest Urząd Miasta Kraśnik. Małgorzata Iwan, główny specjalista ds. uzależnień, opowiedziała o akcji informacyjnej prowadzonej wspólnie z policją i parafiami. – Przekazaliśmy im ulotki, które były rozdawane przy okazji poświęcenia pojazdów w dniu św. Krzysztofa. Organizowaliśmy także szkolenia dla kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych – mówiła Małgorzata Iwan.

Jacek Zakrzewski z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku zwrócił uwagę na trudności we współpracy z lokalnymi szkołami nauki jazdy, które niechętnie korzystają z oferty organizacji bezpłatnych zajęć. Dyrektor Krzysztof Brzózka radził samorządom gminnym, by z prośbą o pomoc zwracały się do władz powiatu, które nadzorują szkolenie kierowców na swoim terenie.

Szkolenie, które odbyło się w Lublinie, jest drugim z cyklu spotkań przygotowanych przez Krakowską Akademię Profilaktyki na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem tej inicjatywy jest włączenie samorządów do działań zainicjowanych przez PARPA.

W trakcie wakacji powinniśmy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Przy różnych okazjach pamiętajmy nie tylko o sprawdzaniu autobusów, warunków w jakich wypoczywają dzieci, ale również o kwestii ograniczania dostępności alkoholu dla osób nieletnich.
Poniżej znajdą Państwo zasady, jakie można zaproponować rodzicom, wychowawcom, sprzedawcom alkoholu i młodym ludziom. Jest to materiał do wydrukowania i wykorzystywania w trakcie różnych Państwa działań. Mamy nadzieję iż okaże się przydatny w wielu miejscach:

Przejdż do zaproponowanego materiału <<<<<

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 17-18 listopada 2014 r. odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy zajmują się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz spełniają kryteria określone w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. ”

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie