PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Zasady finansowania staży w 2010 r.

Zasady naboru do grup superwizyjnych

W dniu 12 października przyjęto nowelizację Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego.

Informacja dla osób przystępujących do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień – sesja zimowa br.

W dniu 2 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych. Na tym posiedzeniu zapadną decyzje o dopuszczeniu bądź niedopuszczeniu do egzaminu na podstawie złożonych prac (oceniana jest zawartość prac pod kątem spełniania wymogów formalnych opisanych w Informatorze dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie certyfikatu tj., obecności wymienionych elementów w pracach). Więcej informacji na temat przygotowań do egzaminu jak i przebiegu samego egzaminu znaleźć można w treści materiału Regulamin przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego zawartego w belce Certyfikacja terapeutów.

Nakładem krakowskiego wydawnictwa Rubikon ukazało się II rozszerzone wydanie publikacji dr Szymona Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” <<<<<

Seminarium „Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych zapraszają na seminarium

Otwarty konkurs
na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2010 r. zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi):

Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności propagującego postawy trzeźwościowe i abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych oraz wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności poświęconego działalności społeczności lokalnych oraz środowisk abstynenckich. <<<<<

Seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i Fundacja ETOH zapraszają do wzięcia udziału w seminarium „Trudne drogi dorastania – zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”, które odbędzie się w dniach 14-16 grudnia 2009 roku w Fundacji ETOH w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 6.

4th European Alcohol Policy conference, Bruksela, 20-21 czerwca 2010r. – możliwość promocji polskich samorządów lokalnych!

Zapraszamy samorządy z całej Polski do zaprezentowania swoich najlepszych rozwiązań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na forum europejskim!

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie przewiduje w roku obecnym organizacji Konferencji Stowarzyszeń Abstynenckich.

Konferencja dla Stowarzyszeń Abstynenckich planowana jest na rok przyszły.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje kolejną edycję szkolenia w zakresie pracy z dziećmi z Alkoholowym Zespołem Płodowym (uszkodzeniami płodu wywołanymi piciem alkoholu przez matkę w ciąży) dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Erazma Ciołka 6 w Warszawie

Fundacja Mederi, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają pracowników służby zdrowia do udziału w VI konferencji naukowej. „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Postępowanie w przypadku wykorzystywania seksualnego dzieci. Diagnoza Zespołu FAS, FAE.”

Informacja dotycząca zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Domów Pomocy Społecznej.

W związku z pojawiającymi się licznymi wątpliwościami dotyczącymi spożywania alkoholu na terenie Domów Pomocy Społecznej przedstawiamy poniżej stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące tej kwestii.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie