PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

banner ramkowy szczepimysie

LISTA INSTRUKTORÓW PRACUJĄCYCH
ZE SPRZEDAWCAMI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1996 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania mające na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Chrońmy Młodość” w całej Polsce rozpoczęto realizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Jak wynika z badań ESPAD zrealizowanych w 2007 roku, mimo że zdecydowana większość uczniów należy do grona konsumentów napojów alkoholowych, to jednak zaobserwowano pozytywne zmiany w zakresie używania alkoholu przez młodzież. Odnotowano spadek konsumentów wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej. Zmniejszyła się skala zjawiska upijania się obydwu grupach wiekowych. Badania pokazują również, że młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z odmową kiedy podejmują próby kupienia alkoholu. Odsetek odmów wzrósł w przypadku piwa z 5,4% w 1995 roku do 12,4 w 2007 roku, zaś w przypadku wina z 8,8% do 15,5%. Niestety w odniesieniu do wódki widać tendencję odwrotną – odsetek odmów zmalał z 18% do 11,2%. Doświadczenia ostatnich kilku lat przekonują, że tym, co sprzyja zmianie zachowań sprzedawców i motywuje do proszenia o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, są szkolenia dla osób sprzedających napoje alkoholowe. Gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych są powszechnie realizowane, a szkolenia dla sprzedawców (w obszarze zakazu sprzedaży alkoholu dla nieletnich) - podobnie jak inne działania profilaktyczne, stały się zadaniem realizowanym przez samorządy lokalne.
Wielokrotnie proszeni jesteśmy o udzielanie informacji o tym, kto jest aktywnym realizatorem szkoleń, dlatego przekazujemy Państwu wykaz osób, które ukończyły szkolenia organizowane przez PARPA. Lista ta będzie wciąż aktualizowana i w najbardziej aktualnej wersji dostępna na stronach www.parpa.pl

Procedura realizacji szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych rekomendowana przez PARPA zawiera wiele elementów wykraczających poza standardowe przekazywanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych. Instruktorzy pracują min. nad przekonaniami normatywnymi uczestników szkolenia, modelują prawidłowy sposób zachowań wobec młodych klientów. Realizacja takiego spotkania odbywa się w trzech obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym. Spotkanie trwa w zależności od grupy ok. 3-4 godzin. Grupa warsztatowa nie powinna być większa niż 20-25 osób. Program szkolenia został rozbudowany o nowe elementy w roku 2009 dzięki pracy zespołu roboczego pod kierunkiem J. Rządzkiego.
Doświadczenie lokalne zdobyte dzięki np. kampanii „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony” wykazały, iż prowadzone działania edukacyjne (szkolenia) i kontrolne wpływają na zmniejszenie nawet o 50% liczby sprzedawców, którzy nie sprawdzają wieku młodych klientów. Zachęcamy więc zarówno do prowadzenia szkoleń, jak i do podejmowania innych działań mających na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie