PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

LISTA INSTRUKTORÓW PRACUJĄCYCH
ZE SPRZEDAWCAMI NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

Od 1996 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi działania mające na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich. W ramach kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Chrońmy Młodość” w całej Polsce rozpoczęto realizację szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych wg procedury przygotowanej przez dr K. Wojcieszka. Jak wynika z badań ESPAD zrealizowanych w 2007 roku, mimo że zdecydowana większość uczniów należy do grona konsumentów napojów alkoholowych, to jednak zaobserwowano pozytywne zmiany w zakresie używania alkoholu przez młodzież. Odnotowano spadek konsumentów wśród uczniów młodszych oraz stabilizację w grupie młodzieży starszej. Zmniejszyła się skala zjawiska upijania się obydwu grupach wiekowych. Badania pokazują również, że młodzi ludzie coraz częściej spotykają się z odmową kiedy podejmują próby kupienia alkoholu. Odsetek odmów wzrósł w przypadku piwa z 5,4% w 1995 roku do 12,4 w 2007 roku, zaś w przypadku wina z 8,8% do 15,5%. Niestety w odniesieniu do wódki widać tendencję odwrotną – odsetek odmów zmalał z 18% do 11,2%. Doświadczenia ostatnich kilku lat przekonują, że tym, co sprzyja zmianie zachowań sprzedawców i motywuje do proszenia o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy, są szkolenia dla osób sprzedających napoje alkoholowe. Gminne programy rozwiązywania problemów alkoholowych są powszechnie realizowane, a szkolenia dla sprzedawców (w obszarze zakazu sprzedaży alkoholu dla nieletnich) - podobnie jak inne działania profilaktyczne, stały się zadaniem realizowanym przez samorządy lokalne.
Wielokrotnie proszeni jesteśmy o udzielanie informacji o tym, kto jest aktywnym realizatorem szkoleń, dlatego przekazujemy Państwu wykaz osób, które ukończyły szkolenia organizowane przez PARPA. Lista ta będzie wciąż aktualizowana i w najbardziej aktualnej wersji dostępna na stronach www.parpa.pl

Procedura realizacji szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych rekomendowana przez PARPA zawiera wiele elementów wykraczających poza standardowe przekazywanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych. Instruktorzy pracują min. nad przekonaniami normatywnymi uczestników szkolenia, modelują prawidłowy sposób zachowań wobec młodych klientów. Realizacja takiego spotkania odbywa się w trzech obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym oraz interwencyjnym. Spotkanie trwa w zależności od grupy ok. 3-4 godzin. Grupa warsztatowa nie powinna być większa niż 20-25 osób. Program szkolenia został rozbudowany o nowe elementy w roku 2009 dzięki pracy zespołu roboczego pod kierunkiem J. Rządzkiego.
Doświadczenie lokalne zdobyte dzięki np. kampanii „Alkohol nieletnim dostęp wzbroniony” wykazały, iż prowadzone działania edukacyjne (szkolenia) i kontrolne wpływają na zmniejszenie nawet o 50% liczby sprzedawców, którzy nie sprawdzają wieku młodych klientów. Zachęcamy więc zarówno do prowadzenia szkoleń, jak i do podejmowania innych działań mających na celu ograniczanie dostępności alkoholu dla nieletnich.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie