PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Pytania dotyczące wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

1. Na co mogą być wydatkowane środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml?

2. Czy niewykorzystane w tym roku środki pochodzące z opłat za sprzedaż za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml będą mogły być wykorzystane w następnym roku?

3. Czy ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml można finansować zakup sprzętu biurowego?

4. Czy środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml stanowią dochód własny gminy?

5. Czy gminy będą zobowiązane do sprawozdawania się z wydatkowania środków pochodzących z opłat za sprzedaż za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml?

6. Czy w gminie powinna zostać podjęta uchwała w przedmiocie finansowania ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml?

7. Czy zadania, na które przeznaczone zostaną środki pochodzące z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml powinny stać się elementem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?


 

 

KOMUNIKAT

Ze względu na rosnącą liczbę pytań pochodzących od gmin o możliwość udostępnienia informacji publicznej w zakresie rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, w załączeniu udostępniamy opinię PARPA w tym przedmiocie.


1. Czy podczas trwania stanu epidemii konieczne jest zwoływanie zebrań wiejskich w celu poddania pod opinię uchwał, o jakich mowa w art. 12 ust. 1-4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?

2. Czy można wydawać nowe zezwolenia, skoro ustawodawca umożliwił przedłużanie wygasających zezwoleń?

3. Czy w uchwale o zwolnieniu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych z opłat należy uwzględniać przedsiębiorców posiadających tzw. zezwolenie cateringowe?

4. Czy po przekroczeniu przedłużonego do dnia 30 czerwca 2020 r. terminu na wniesienie drugiej raty opłaty przedsiębiorca zachowuje uprawnienie do zachowania zezwolenia po wniesieniu opłaty dodatkowej?

5. Czy wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 powinny zostać ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych?

6. Czy uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powinny zostać zaopiniowane przez jednostki pomocnicze gminy?

7. Czy przedłużenie ważności zezwolenia dokonywane jest na wniosek przedsiębiorcy, czy z urzędu?

8. Czy zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które wygasły w trakcie stanu epidemii, ale przed dniem 24 czerwca 2020 r. mogą zostać przedłużone?

9. W jaki sposób organizować w trakcie stanu epidemii prace gminnej komisji związane z opiniowaniem wniosku o wydanie zezwolenia?


INFORMACJA O ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Informujemy, że w dniu 23 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach  do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086). Zawiera ona istotne zmiany w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkowania środków pochodzących z opłat za te zezwolenia.

Szczegóły TUTAJ


Ograniczenie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych - badanie odbioru wprowadzonego ograniczenia przez gminy i Policję 


Doręczenia komornicze – obowiązki gminnych komisji

Ze względu na wątpliwości związane z nowymi zasadami doręczania pism w postępowaniu sądowym o zobowiązaniu do poddania się leczeniu odwykowemu (tzw. doręczenie komornicze), a tym samym z nowymi obowiązkami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, w załączeniu przedstawiamy stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące tego zagadnienia.

Więcej...OPINIA PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych od innych podmiotów

 Dnia 4 października 2019 r. PARPA otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych opinię w przedmiocie możliwości uzyskiwania przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych danych, w tym danych wrażliwych, od innych podmiotów na podstawie art. 25a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.) na rzecz procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu. Poniżej załączamy treść opinii.

Jednocześnie przy przyjęciu interpretacji zawartej w załączonej opinii należy pamiętać, że zakres informacji (danych), które podlegają przetwarzaniu, nie może wykraczać poza katalog danych określonych w art. 25a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:

- co do osoby, wobec której prowadzone jest postępowanie dane w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; daty i miejsca urodzenia; płci; numeru PESEL, a w przypadku gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL - serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość; stanu cywilnego; daty zawarcia małżeństwa, jeżeli dotyczy; daty ustania małżeństwa, jeżeli dotyczy; wykształcenia; zawodu; miejsca pracy lub nauki; stopnia niezdolności do pracy, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności; adresu miejsca zamieszkania lub adresu miejsca pobytu; adresu do korespondencji; adresu poczty elektronicznej; numeru telefonu.

- co do członków rodzin osób wymienionych wyżej dane w zakresie: imienia (imion) i nazwiska; i miejsca urodzenia; płci; stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa; adresu do korespondencji lub numeru telefonu, lub adresu poczty elektronicznej.

Dokument do pobrania.


„Wejście w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG), a działalność gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie 2016/679 tzw. RODO. RODO nakłada liczne obowiązki na administratorów danych osobowych, np. obowiązek informacyjny, powołania inspektorów ochrony danych osobowych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania itd.
W związku z powyższym zaczęły pojawiać się pytania kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych? Jakie obowiązki wynikające z RODO mają wypełniać gminne komisie rozwiązywania problemów alkoholowych?
Odnosząc się do pierwszego zagadnienia należy wskazać, że przed wejściem w życie RODO przyjmowano, że administratorem danych przetwarzanych przez gminne komisje jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Powyższe, wynikała również z brzmienie art. 25a ust. 4, dodanego do ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r. w brzmieniu „Przed przystąpieniem do wykonywania czynności związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych składają, w formie pisemnej, wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), oświadczenie o następującej treści…”.
Jednakże z uwagi na pojawiające się wątpliwości w tym zakresie,  podczas trwających prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (projekt dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302951) wprowadzono art. 156, który ma zmienić ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez dodanie art. 25b w brzmieniu:
„Art. 25b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest administratorem danych, o których mowa w art. 25a ust. 1 i 2, przetwarzanych przez powołaną przez niego gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.”.
Biorąc pod uwagę powyższe to na wójcie, burmistrzu, prezydencie ciąży obowiązek zapewnienia aby dane przetwarzane przez gminne komisje, odbywały się zgodnie z RODO. W sytuacji zatem gdy gminne komisje mają problemy związane z interpretacją RODO powinny one kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ponadto należy wskazać, że z dniem 25 maja 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000), która m.in. wprowadza przepisy prawa w zakresie np. zwolnienie nią z obowiązku informacyjnego w przypadku pośredniego pozyskiwania danych osobowych- art. 4 ustawy, czy ograniczenie prawa dostępu do informacji o fakcie przetwarzania danych przez administratora- art. 5 ustawy”.


ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

 • W dniu 1.01.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439). Zmieniła ona ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Czytaj całość ...<<<<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych Czytaj całość <<<
 • Zmiany wprowadzane ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Czytaj całość <<<
 • PODSUMOWANIE zmian w 2018r. Czytaj całość <<<

 


  Pytania dotyczące nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. Czy w maksymalnej liczbie zezwoleń, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy może wyszczególnić limity na zezwolenia jednorazowe i kateringowe?
 2. Czy uchwała, wydana na podstawie art. 12 ust. 1 może przyjąć jako maksymalną liczbę zezwoleń liczbę mniejszą niż liczba aktualnie wydanych zezwoleń?
 3. Czy można wprowadzić ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, o których mowa w art. 12 ust. 4 w stosunku do określonej kategorii przedsiębiorców, na przykład prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na stacjach benzynowych?
 4. Czy limity zezwoleń i zasady usytuowania mogą być ustalone w jednej uchwale?
 5. W jakiej formie rada gminy zasięga opinii jednostek pomocniczych gminy na podst. art. 12 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi? Czy rada gminy przedstawia do zaopiniowania wszystkie uchwały, o których mowa w art. 12 ust. 1-4, czy tylko te, które dotyczą danej jednostki bezpośrednio?
 6. Jakie są zasady postępowania przed wejściem w życie nowych uchwał, wydanych na podstawie art. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości?
 7. Czy rada gminy, która posiada już uchwałę odnoszącą się do limitów punktów sprzedaży, musi uchwalić nową, na gruncie nowych przepisów?
 8. Co oznacza, użyte w art. 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sformułowanie „miejsce publiczne”?
 9. Czy odstępstwo, o którym mowa w art. 14 ust. 2b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powinno zostać sformułowane w sposób ogólny (np. parki, place), czy w sposób indywidualny?
 10. Czy odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym może zostać wprowadzone w stosunku do któregoś z miejsc określonych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, np. na terenie boiska szkolnego?
 11. Jak należy obliczać odległość podczas posługiwania się kryterium jak największej odległości od najbliższego punktu sprzedaży napojów alkoholowych liczonej drogą dojścia ciągiem dróg publicznych przy wydawaniu zezwolenia dla punktu, który znajduje się poza ciągiem dróg publicznych, np. w centrum handlowym?
 12. Czy rada gminy może wprowadzić dodatkowe kryterium wydawania zezwoleń, np. prowadzenia uprzednio działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych?
 13. Czy w celu umożliwienia sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w punktach, które otrzymają zezwolenie jednorazowe (np. podczas imprezy odbywającej się w miejscu publicznym) lub zezwolenie tzw. gastronomiczne, należy wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych?
 14. Opinie prawne odnośnie do nowelizacji ustawy – 31 stycznia 2018 r. 

Najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane z interpretacją przepisów prawa : 

 1. Jak naliczyć opłatę dodatkową w wysokości 30%?
 2. Czy 6 miesięczny zakaz ubiegania się wydanie zezwolenia, ze względu na niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty, obowiązuje również w innych punktach sprzedaży prowadzonych przez przedsiębiorcę?
 3. Co oznacza pojęcie „organizacji przyjęć”, użyte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 4. Co oznacza pojęcie „szkoła” oraz jak należy dokonywać pomiaru odległości od szkół lub innych miejsc wyznaczonych w uchwale rady gminy (miasta) określającej strefy ochronne?
 5. Czy przedsiębiorca korzystający z zezwolenia na sprzedaż piwa może otrzymać zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych o wyższej zawartości alkoholu?
 6. Co należy rozumieć pod pojęciem „ogródka piwnego”?
 7. Czy można wydać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w tzw. „ogródku piwnym” zlokalizowanym przed sklepem?
 8. Czy przedsiębiorca prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi może otrzymać zezwolenie jednorazowe?
 9. Czy zgoda właściciela, użytkownika lub administratora na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mieści się w pojęciu zwykłego zarządu?
 10. Czy przedsiębiorca może korzystać z zezwolenia w podnajętym lokalu?
 11. Jak najbliższy członek rodziny przedsiębiorcy może stać się sukcesorem obowiązków związanych z korzystaniem z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych?
 12. Jak należy zdefiniować pojęcie budynku mieszkalnego wielorodzinnego?
 13. Czy można rozpatrzyć wniosek przedsiębiorcy, przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie karne w związku z prowadzeniem przez niego sprzedaży alkoholu bez zezwolenia?
 14. Co należy rozumieć pod pojęciem „środki i obiekty komunikacji publicznej”?
 15. Co należy rozumieć pod pojęciem „obiektów lub miejsc kultu religijnego”?
 16. Czy przedsiębiorcy, których poprzednie zezwolenia wygasły, występując o nowe zezwolenia, muszą wnosić opłatę podstawową?
 17. Czy organ zezwalający może uwzględnić warunkową decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkowym zatwierdzeniu zakładu?
 18. Czy zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych może być wydane w przypadku cofnięcia zezwolenia?
 19. Jakie są warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na imprezie masowej?
 20. Jak należy rozumieć pojęcie „opłaty proporcjonalnej”?
 21. Czy szkoła wyższa jest szkołą, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 22. Czy w przypadku, gdy organy inspekcji sanitarnej odmawiają wydania decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, można posłużyć się zaświadczeniem?
 23. Czy członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje zwrot kosztów podróży?
 24. Kto posiada uprawnienia do dysponowania środkami budżetowymi przeznaczonymi na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych? Czy takim dysponentem jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych lub jednostka realizująca zadania w tym zakresie?
 25. Czy spożywanie alkoholu podczas trwania przyjęcia w hali sportowej oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury będzie naruszało przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz akty prawa miejscowego?
 26. Kiedy i komu gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może udostępniać dane osobowe?
 27. Jakie są podstawy prawne zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych (także wrażliwych) przez punkty konsultacyjne?
 28. Jak interpretować przepis art. 9 (indeks 6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 29. Czy przedsiębiorca w czasie remontu punktu może prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych z kontenera?
 30. Czy opłatę dodatkową w ostatnim roku obowiązywania zezwolenia należy liczyć od opłaty rocznej obliczonej w sposób proporcjonalny
 31. Czy na gruncie obowiązujących przepisów jest możliwość umorzenia bądź odroczenia rat opłat za zezwolenia ze względu na stan epidemii?

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie