PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” oraz  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - przekazujemy poniższe informacje.

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul.  Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa. 

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora (ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy z administratorem (jeżeli z osobą, której dane dotyczą zawarta jest umowa), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. rozpatrzenie wniosku, formularza zgłoszeniowego itd. (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. w celu realizacji usług udostępnionych na ePUAP zgodnie z przepisami ustawy z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług udostępnionych na ePUAP (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
 3. w celu realizacji zadań publicznych, zadań ustawowych oraz statutowych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom wynikających m.in. z ustawy z dn. 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.2022.1608 t.j.) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. RODO);
 4. w celu prowadzenia komunikacji oraz udzielania odpowiedzi na skierowane drogą elektroniczną zapytania w sprawach związanych z działalnością ustawową i statutową administratora (art. 6 ust. 1 lit. c. i e. RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);
 5. w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust.
  1 lit. f. RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Dane osobowe przetwarzane przez administratora mogą być pozyskane od organów administracji państwowej, instytucji lub innych podmiotów i osób zobowiązanych do przekazania danych osobowych oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców danych:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane:

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO – przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego wniosku, formularza zgłoszeniowego itd. oraz zawarcia i realizacji umowy, zaś po jej zakończeniu przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z odrębnych przepisów prawa, które administrator zobowiązany jest stosować (m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach );
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. i e. RODO– przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z odrębnych przepisów prawa, które administrator zobowiązany jest stosować (m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach)
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – przez okres niezbędny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w tym okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub innych przepisów odrębnych w zakresie przedawnienia.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą następuje w związku z wykonywaniem zadań ustawowych przez administratora i jest niezbędne do ich wykonania. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, aby zrealizować cele określone w niniejszej klauzuli.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO podanie danych jest wymogiem umownym lub ustawowym a brak ich podania uniemożliwia zawarcie lub realizację umowy.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani innym formom zautomatyzowanego przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

W stosunku do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jako administratora Pani /Pana danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo:

1. żądania dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

2. żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

3. żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (art. 17 oraz art. 18 RODO),

4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  (art. 21 RODO),

5. prawo przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Administrator informuje, że w/w prawa mogą ulegać ograniczeniom i mogą nie przysługiwać
w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, np. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe regulacje w tym zakresie można odnaleźć w treści Rozporządzenia. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych –Pana Jakuba Baraniewskiego, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie