PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działania Kościołów i Związków Wyznaniowych

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów w Zakroczymiu

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości jest placówką kościelną działającą w ramach Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Z racji na specyfikę prowadzonej pracy cieszy się pewną autonomią. Działalnością Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości kierują zakonnicy, dobierając do współpracy osoby świeckie. Zajęcia odbywają się w domu rekolekcyjnym, który znajduje się na terenie i w sąsiedztwie klasztoru. Powstał on w 1968 roku z inicjatywy O. Benignusa Sosnowskiego, kapucyna.
W 2001 roku działalność Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości koncentrowała się na następujących obszarach:

 • Kurso–rekolekcje. W 2001 roku odbyło się ich 7 dla około 350 osób. Są to spotkania o charakterze szkoleniowym. Uczestniczyły w nich osoby zainteresowane problemem alkoholowym, mające w swoim najbliższym otoczeniu osobę uzależnioną lub grupy młodzieży organizowane przez nauczycieli lub katechetów. Podobne jednodniowe szkolenie OAT zorganizował wspólnie z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych w Zakroczymiu i miejscową szkołą podstawową dla uczniów tej szkoły oraz dla młodzieży z Brzezin koło Łodzi.
 • Rekolekcje dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin. Rekolekcje mają charakter duchowy, zajęcia prowadzą bracia kapucyni pracujący w OAT. W 2001 roku odbyły się 3 spotkania. Wzięło w nich udział około 150 osób.
 • Szkolenie dla alumnów wyższych seminariów duchownych zarówno diecezjalnych, jak i zakonnych. W 3 turnusach wzięło udział około 100 osób. Szkolenie ma charakter dwustopniowy (pierwszy + drugi rok). Po drugim roku następuje egzamin. Spotkania trwają od poniedziałku do piątku włącznie.
 • Dni skupienia i modlitwy AA. Spotkania te cieszą się największą popularnością. W 2001 roku odbyło się 11 spotkań. Anonimowi alkoholicy uczestniczą w mityngach, nabożeństwach liturgicznych oraz rozmowach z duszpasterzami.
 • Spotkania grup Al–Anon. W 2001 roku zorganizowano 5 spotkań.
 • Zakroczymskie spotkania dzieci i młodzieży. To najnowsza forma działalności OAT. Odbywają się od 2000 roku. W 2001 roku Ośrodek zorganizował 2 spotkania. Wzięło w nich udział około 100 osób. Spotkania prowadzi zespół wolontariuszy. Ich celem jest pokazanie radości wspólnego przebywania ze sobą bez alkoholu, nauczenie poprawnych relacji partnerskich oraz pokonywanie własnych barier wytworzonych na skutek przebywania z osobą nadużywającą alkoholu.
 • Wspólnie z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono 2 sesje szkoleniowe dla księży zaangażowanych w prace gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W szkoleniu udział udział 30 kapłanów.
 • W OAT odbyły się 2 spotkania Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski.


W 2001 roku wydano 6 numerów dwumiesięcznika „Trzeźwymi Bądźcie” w nakładzie 5.000 egzemplarzy każdy numer. Część nakładu rozchodziła się poprzez dystrybucję kościelną, a część poprzez indywidualnych odbiorców. Pismo zawiera wkładkę „Apostoł Trzeźwości” redagowaną przez sekretarza Zespołu Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski. „Trzeźwymi Bądźcie” zajmuje się duchowymi aspektami radzenia sobie z problemem alkoholowym i rolą, jaka pełnią osoby z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej w procesie jej zdrowienia. Odbiorcami pisma są duszpasterze i osoby świeckie współpracujące z wyznaniowymi organizacjami propagującymi i wspierającymi trzeźwość.

Partnerzy OAT na polu działalności trzeźwościowej to: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, Zespół Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz grupy samopomocowe AA i Al–Anon.

Powrót na początek strony

Fundacja Przeciwdziałaniu Uzależnieniom "Dominik"

W siedzibie Fundacji działał trzeźwościowy telefon zaufania 853–52–22. Dyżury odbywały się codziennie w godzinach 12.00–19.00. Dwa razy w tygodniu (środy i piątki od 15.00 do 19.00 ) odbywały się konsultacje dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin. Z kontaktu telefonicznego i porad skorzystało ok. 200 osób. Większość dzwoniących stanowili członkowie rodzin osób uzależnionych, którzy otrzymywali podstawowe informacje dotyczące choroby alkoholowej, adresy poradni odwykowych i miejsc spotkań grup Al–Anon. Około 30% dzwoniących to alkoholicy szukający pomocy, oni również otrzymywali potrzebne im informacje (adresy grup AA, informacje o terapii i oddziałach szpitalnych). Na propozycję osobistej rozmowy odpowiedziało 29 osób. Spotkania indywidualne przeradzały się w cykle kilku spotkań i te były najskuteczniejsze.

Jak co roku zorganizowano imprezę pod nazwą „Służewska wiosna bez procentów”. W programie akcji znalazły się:

 • rekolekcje trzeźwościowe. Konferencje rekolekcyjne głosił ks. Władysław Zązel, kapelan Związku Podhalan.
 • droga krzyżowa,
 • realizacja programu profilaktycznego NOE. Zajęcia przeprowadzono z młodzieżą 2 szkół mokotowskich.


Oprócz tego odbyły się trzy wyjazdy terapeutyczno–pielgrzymkowe dla osób uzależnionych i ich rodzin: do Gietrzwałdu i Świętej Lipki, Kawnic, Sztutowa i Zielonki Pasłęckiej.
Korzystając z możliwości lokalowych klasztoru, przeprowadzony został cykl wykładów dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami uzależnień. Wykłady dotyczyły następujących tematów: mechanizmy uzależnienia, kto jest podatny na uzależnienia, jak pomóc osobom uzależnionym od alkoholu, jak pomóc ofiarom sekt i ich rodzinom.

Powrót na początek strony

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Krucjata Wyzwolenia Człowieka służy wyzwoleniu z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu, poprzez uwalnianie człowieka od poddawania się alkoholowemu obyczajowi niszczącego jego godność. Główną metodą działania jest podejmowanie przez członków całkowitej abstynencji od alkoholu. Ma to wpływ na przemianę obyczajów społecznych, co jest szczególnie ważne wobec obniżania się wieku inicjacji alkoholowej w środowiskach młodzieżowych. Ogółem Krucjata szacuje ilość swoich członków na około 100 tysięcy.
W 2001 roku Krucjata prowadziła pracę w zakresie profilaktyki z grupami młodzieżowymi i dorosłych na miejscu i w terenie. Organizowane były wykłady, prelekcje, ćwiczenia, spotkania szkoleniowe, krajowe pielgrzymki. Liczba aktualnych członków i kandydatów Krucjaty szacowana jest na ok. 100 tys. osób. Główne kierunki pracy to:

 • aktywizacja na poziomie diecezji, parafii,
 • włączanie w programy gminne członków Krucjaty,
 • profilaktyka realizowana poprzez szkolenia,
 • problem współuzależnienia u członków rodzin z problemem alkoholowym,
 • pogłębianie motywacji abstynenckich.

Wobec spadku ilości abstynentów w całej populacji, szczególnie zaś wśród młodzieży, oraz znacznego obniżania się wieku inicjacji alkoholowej Krucjata przygotowuje swych członków do szerokiej promocji postaw abstynenckich. Niektóre spośród podejmowanych działań:

 • Współpraca z Zespołem Apostolstwa Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz z PARPA.
 • Zorganizowanie III Sympozjum KWC „Krucjata Wyzwolenia Człowieka wobec problemów młodego pokolenia” z udziałem wielu specjalistów, mającego na celu przedyskutowanie doświadczeń wyniesionych z pracy z młodzieżą w wymiarze wychowania i profilaktyki.
 • Prowadzenie Ośrodka Profilaktyczno–Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zajmującego się szeroką profilaktyką przeciwalkoholową (kursy dla prowadzących programy profilaktyczne, kursy dla pedagogów, kursy i warsztaty dla liderów, rekolekcje).
 • Wydawanie kwartalnika „Eleuteria”.
 • Prowadzenie strony internetowej pisma „Eleuteria” (www.eleuteria.oaza.org.pl).
 • Prowadzenie strony internetowej Krucjaty (www.kwc.oaza.org.pl).
 • Stanica nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Krościenku nad Dunajcem prowadziła korespondencję indywidualną z 360 osobami dotyczącą problematyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Propagowanie literatury zawierającej podstawowe zasady dobrowolnej abstynencji.
 • Prelekcje dla duchowieństwa.
 • Prowadzenie rekolekcji i kursów dla osób uzależnionych i ich rodzin w ośrodkach w Katowicach, Przemyślu i Pelplinie. Uczestniczyło w nich ok. 1.000 osób.
 • Współpraca w organizacji Dni Trzeźwości w wielu miastach.
 • Organizacja Tygodnia Trzeźwości przy Kościele –Wotum Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pod wezwaniem Niepokalanej Matki Kościoła – Jutrzenki Wolności.
 • Udział członków Krucjaty w szkolnych programach profilaktycznych, w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych i innych podejmowanych akcjach.
 • Współpraca z AA w lokalnych środowiskach.
 • Organizacja XXI Krajowej Pielgrzymki KWC do Niepokalanowa (ponad 600 osób) oraz pielgrzymek lokalnych.
 • Szerzenie idei Krucjaty za granicą (sympozja, prelekcje): Słowacja, Białoruś, USA, Niemcy, Ukraina.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie