PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
„KRAJOWA RADA”

www.krajowarada.pl

logo

 

Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich powstała w 2009 roku w wyniku połączenia dotychczas działających 2 Polskich Rad Ruchu Abstynenckiego z Warszawy i Skierniewic, przy dużym wsparciu Dyrektora PARPA.
Krajową Radę tworzy obecnie dziesięć Związków reprezentujących województwa (łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, dolnośląskie i ziemię częstochowską).

Cele Krajowej Rady:
Celem Krajowej Rady jest podwyższenie, jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami ruchu abstynenckiego na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych i propagowaniu postaw trzeźwościowych w zakresie:

  • ochrony i promocji zdrowia
  • przeciwdziałania patologiom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem patologii alkoholizmu
  • wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych, w tym w szczególności działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i członków ich rodzin
  • inicjowanie tworzenia standardów działań trzeźwościowych
  • wspieranie działań samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
  • wspieranie inicjatyw rządowych i parlamentarnych w zakresie polityki wobec alkoholu
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie rozwiązywania szeroko rozumianych problemów alkoholowych

Krajowa Rada będzie realizować swoje zadania poprzez:

  • wyrażanie opinii w kwestii polityki społecznej
  • wspieranie idei z zakresu zdrowia publicznego
  • badanie i analizy inicjatyw społecznych
  • organizację szkoleń i warsztatów
  • działalność informacyjno-wydawniczą
  • udzielanie porad i konsultacji
  • organizowanie i uczestniczenie w konferencjach
  • propagowanie integracji europejskiej
  • tworzenie warunków współpracy ze wszystkimi sektorami życia publicznego

Proponowane obszary współpracy z PARPA:

  • w zakresie ochrony zdrowia / szeroko pojęta profilaktyka, wsparcie w procesach legislacyjnych, dbałość o właściwe przestrzeganie prawa
  • w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnienia / wspieranie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonej w klubach abstynenckich
  • w zakresie współpracy z NGO / propagowanie standardów działań stowarzyszeń abstynenckich, promocja samoregulacji trzeciego sektora, reprezentowanie środowisk abstynenckich na forum krajowym i międzynarodowym
  • w działaniach wspomagających /pomoc techniczno-organizacyjna, udział w konferencjach, szkoleniach i kampaniach, wykorzystanie nowoczesnej e-informacji
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie