PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Zgodnie z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734) potwierdzeniem statusu uczestnictwa w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień jest zaświadczenie wydawane na okres 5 lat przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oznacza to, że po upływie 5 lat od dnia wydania zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym tracą one ważność i nie ma możliwości ich przedłużenia.

Uzyskanie nowego zaświadczenia jest możliwe pod warunkiem ponownego rozpoczęcia pierwszego etapu szkolenia certyfikacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 13 Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 1 lipca 2012 r. w sprawie zasad organizacji systemu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatami: specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii. Po rozpoczęciu szkoła wydaje stosowne zaświadczenie, które należy dostarczyć do PARPA wraz z wnioskiem o potwierdzenie statusu dostępnym pod linkiem http://parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/wzory-dokumentow .

Powyższa procedura nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie wydane przed 1 lipca 2012 roku (zarówno jeszcze ważne, jak i takie, którego ważność wygasła). Osoby te, aby uzyskać nowe zaświadczenie, nie muszą rozpoczynać ponownie pierwszego etapu szkolenia, wystarczy że złożą wniosek o potwierdzenie statusu. Druk wniosku dostępny jest pod linkiem: http://parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/wzory-dokumentow .

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadanie ważnego zaświadczenia o uczestnictwie w programie szkoleniowym nie stanowi warunku koniecznego do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie