PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony na  „Psychologiczne i socjodemograficzne korelaty gotowości do zakończenia związku opartego na przemocy – ogólnopolskie badanie kobiet doświadczających przemocy”  znak sprawy: 1/DPR/2017; termin składania ofert 18 września godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp
Załącznik nr 5 - Oświadczenie innego podmiotu o tym, że nie podlega on wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 Pzp
Załącznik nr 6 - Kwestionariusz autorstwa zamawiającego.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie