PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

W związku z praktyką organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej polegającą na wydawaniu przedsiębiorcom (ubiegającym się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) zaświadczeń, a nie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje, iż przedsiębiorca spełni obowiązek wynikający z art. 18 ust. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286), przedkładając organowi zezwalającemu zamiast decyzji o zatwierdzeniu zakładu – zaświadczenie.

Przepis art. 18 ust. 6 pkt. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje bezpośrednio, iż przedsiębiorca składający wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do organu zezwalającego dołącza do niego m.in. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Wskazany przepis art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia odnosi się również do decyzji o zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu zakładów, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 31 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia nr 882/2004 (na tej podstawie państwowy inspektor sanitarny dokonuje wpisu do rejestru zakładów).
W ostatnim czasie w wielu przypadkach organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydają zaświadczenia o zatwierdzeniu zakładu odmawiając wydania decyzji o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Z drugiej strony niewydanie decyzji przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie powinno uniemożliwiać przedsiębiorcy możliwości ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdyż z praktyki w kontaktach z organami zezwalającymi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych posiada informacje, iż organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mimo nacisków czy ze strony przedsiębiorców, czy też urzędów wydają jedynie zaświadczenia w tym przedmiocie.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie