PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udzieliła rekomendacji dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła PodstawowaEduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne.

W związku z pytaniami o rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla produktu Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna - Szkoła Podstawowa i Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne uprzejmie informujemy:

Oferowany przez firmę EI System Sp z.o.o. produkt Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa i Eduterapeutica Uzależnienia – Gimnazjum i Szkoły ponadgimnazjalne, nie uzyskał rekomendacji PARPA. Tym samym, działanie firmy polegające na użyciu w adresie mailowym zwrotu „rekomendacja PARPA”; tworzenie przekazu, że PARPA rekomenduje na rok 2016 r. dokładnie ten produkt, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Oferta marketingowa, w opinii PARPA stanowi reklamę wprowadzającą klienta w błąd (poprzez wskazywanie, że PARPA ją rekomenduje) i przez to może wpłynąć na decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Zgodnie z art. 25 ust. 2,  kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy podlega karze aresztu albo grzywny. Oferta ta może także naruszać art. 10 ww. ustawy, poprzez takie oznaczenie produktu, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego pochodzenia oraz statusu prawnego.

Działalność firmy może naruszać także art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, ze zm.), który w ustępie 2 stanowi, że informacja handlowa zawiera: oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne; wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty; wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

W tym przypadku oznaczenie podmiotu, na zlecenie którego oferta marketingowa jest rozpowszechniania, jest wadliwe, a ponadto elektroniczny adres (rekomendacja PARPA) wprowadza w błąd,  co do jego pochodzenia oraz statusu prawnego.

Warto również wskazać, że - zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r., poz.243) - zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Dostarczanie ofert marketingowych pomimo braku zgody abonenta może stanowić podstawę do zawiadomienia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Nie wypełnienie obowiązku uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, podlega każe pieniężnej do wysokości 3% przychodu ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie