PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Ważna informacja dla osób planujących rozpoczęcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień.


Program szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień prowadzony przez Agencję zakłada, że na wszystkich etapach jego uczestnicy będą mieli możliwość praktykowania nowych umiejętności pracy z pacjentami placówek leczenia uzależnienia od alkoholu. Warunkiem pomyślnego zdania egzaminu jest nie tylko wiedza z zakresu leczenia uzależnień i rodzinnych obciążeń piciem osób bliskich, ale też doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Najczęściej powodem niezdania egzaminu jest brak doświadczenia w pracy klinicznej i wynikający stąd brak rozumienia pacjenta, planowania i monitorowania jego procesu terapeutycznego.
W Polsce miejscem leczenia osób uzależnionych są wyłącznie podmioty lecznicze, zatem tylko tam, zgodnie z prawem, uczestnicy programu szkolenia mogą mieć dostęp do pacjentów i ich dokumentacji medycznej. Warunkiem tego dostępu jest zatrudnienie lub wykonywanie świadczeń na podstawie umowy cywilno-prawnej w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu lub:

  • wolontariat, na zasadach określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy czym jeśli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie,
  • staż na podstawie art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy (mogący trwać w odniesieniu do osoby bezrobotnej do 30 roku życia do 12 miesięcy). Staż ten nie ma nic wspólnego ze stażem klinicznym w wymiarze 70h będącym etapem programu szkolenia w placówkach akredytowanych przez PARPA, w którym mogą uczestniczyć osoby po ukończeniu szkolenia w wymiarze minimum 650h, mające status uczestników programu szkoleniowego.
  • praktyka absolwencka na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich dla osób do 30 roku życia (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące).

Biorąc pod uwagę różne ograniczenia wynikające z zasad odbywania stażu dla osoby bezrobotnej lub z praktyki absolwenckiej, wydaje się, że pełny dostęp do pacjentów i ich dokumentacji medycznej przez dłuższy okres czasu (jaki wymagany jest od rozpoczęcia nauki do zdania egzaminu certyfikacyjnego) mogą mieć pracownicy placówek leczenia uzależnienia od alkoholu i wolontariusze.
Decyzja o zatrudnieniu w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu pracowników lub wolontariuszy jest autonomiczną decyzją dyrektora każdej z placówek. Ani Agencja, ani szkoły akredytowane w programie szkolenia nie mają możliwości wpływania na te decyzje. Aktualnie w Agencji zarejestrowanych jest ok. 2 tys. osób pozostających w programie szkolenia. Co roku rozpoczyna naukę kolejnych 300 osób. Zdecydowana większość z nich nie pracuje w lecznictwie odwykowym i poszukuje lub będzie poszukiwała możliwości zatrudnienia lub wolontariatu. System lecznictwa odwykowego nie może wchłonąć nieograniczonej liczby osób chętnych do nauki, bo jego zasadniczym zadaniem jest nie szkolenie kadr lecz wykonywanie świadczeń zdrowotnych na możliwie najwyższym poziomie. To jest istotna przyczyna odmów, z jaką spotykają się osoby pozostające w programie szkolenia, gotowe „wykonywać świadczenia ochotniczo i bez wynagrodzenia” w ramach wolontariatu. Planując zatem swoją naukę należy wziąć pod uwagę możliwe trudności w realizacji poszczególnych etapów programu szkolenia wynikające z ograniczonego dostępu do pacjentów w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie