PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Informacja o projekcie likwidacji procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego – stan prac legislacyjnych.

Likwidację procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego regulować ma projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zmianie niektórych innych ustaw opracowywany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Poprawy Skuteczności Wykonania Orzeczeń Sądowych przy współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Istotą projektowanych zmian jest zniesienie sądowego trybu zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, który w wyniku przeprowadzonych analiz został oceniony jako kosztowny i nieskuteczny. W ramach prac Zespołu PARPA podnosiła, iż likwidacja procedury zobowiązania do poddaniu się leczeniu odwykowemu musi być powiązana z równoczesnym wprowadzeniem w zamian skutecznych mechanizmów rzeczywistego zwalczania problemu przez:
 
- ułatwienie orzekania w sprawach karnych zobowiązania do leczenia odwykowego wobec sprawcy który został skazany na karę z zawieszeniem jej wykonania poprzez likwidację konieczności uzyskiwania jego zgody na podjęcie leczenia. Dzięki temu skazany będzie zmotywowany do podjęcia leczenia, mając w perspektywie wykonanie kary pozbawienia wolności.
- poszerzenie możliwości leczenia w szpitalu psychiatrycznym osób, u których w związku z używaniem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych dochodzi do zmian psychicznych, zagrażających bezpośrednio jego życiu lub życiu albo zdrowiu innych osób.
 
Jednocześnie informuję, że prace nad projektem mają także ścisły związek z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i niektórych innych ustaw przewidującym udział gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w procedurze „Niebieska Karta”. Ma to ma ułatwić objęcie pomocą rodzin z problemem alkoholowym, w których dochodzi do aktów przemocy domowej.
 
W Programie Prac Rady Ministrów na styczeń-czerwiec 2009 r. przedmiotowy projekt został wyznaczony do rozpatrzenia w okresie od kwietnia do czerwca.
 
 
Krzysztof Brzózka.
2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie