PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), z dniem 08.02.2010 r. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szańcowej 25, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko
Specjalisty (głównego specjalisty) ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Monitorowanie aktualnych zadań Agencji w ramach udziału w projektach badawczych.

2. Koordynowanie współpracy i spotkań członków zespołów badawczych powołanych do realizacji projektów badawczych.

3. Współpraca w pisaniu raportów i publikacji na zakończenie realizacji projektów; sprawdzanie
i korekta przygotowanych raportów i publikacji.

4. Przeglądanie i gromadzenie pozycji piśmiennictwa międzynarodowego związanego tematycznie z realizowanymi projektami.

5. Monitorowanie realizacji prowadzonych projektów badawczych.

6. Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań do instytucji krajowych i zagranicznych,
w języku polskim i angielskim.

7. Przygotowywanie i koordynacja spotkań, sympozjów i konferencji naukowych.

8. Przygotowywanie kosztorysów projektów badawczych, realizacja i monitorowanie wydatków

9. Prowadzenie procedury wyboru firm badawczych i przygotowywanie umów z wykonawcami projektów.

Prowadzenie korespondencji e-mailowej ze współpracownikami Agencji w kraju i za granicą.

Prowadzenie osobistych rozmów z osobami i instytucjami związanymi z realizowanymi lub przygotowywanymi projektami badawczymi.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie wyższe magisterskie.

Ukończone studia socjologiczne, psychologiczne, medyczne.

Biegła, udokumentowana bierna i czynna znajomość języka angielskiego.

Umiejętność prowadzenia korespondencji naukowej w języku polskim i angielskim.

Biegła znajomość obsługi komputera, podstawowych programów typu MS Office oraz programów statystycznych (np. SPSS, Statistica), umiejętność posługiwania się bazami bibliograficznymi.

Znajomość podstaw metodologii badań naukowych, statystyki, epidemiologii.

Zainteresowania badaniami naukowymi, umiejętność śledzenia bieżącego piśmiennictwa naukowego w wybranej dziedzinie.

 
Wymagania pożądane:

Dotychczasowe doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie medycyny, psychologii, socjologii lub pokrewnej, ew. współudział lub uczestnictwo
w prowadzeniu takich badań.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. życiorys i list motywacyjny,

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3. oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

5. aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK.

 

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń: kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego 2010 roku.

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie PARPA lub przesłać (decyduje data wpływu) z dopiskiem na kopercie "Praca – specjalista ds. badań" na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Szańcowa 25, 01- 458 Warszawa

lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inne informacje: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie PARPA, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.parpa.pl.

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie