PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

Wprowadzenie

Znowelizowana w 2010 roku ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Ustawodawca wskazał, że pomoc rodzinie (w ramach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej) powinna mieć wymiar interdyscyplinarny, kompleksowy, uwzględniający potrzeby wszystkich członków rodziny, w której dochodzi do przemocy. W październiku 2011r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które precyzuje zadania służb w ramach ww. procedury oraz wskazuje reguły funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów

W pracach służących opracowaniu poniższego stanowiska brali udział przedstawiciele urzędów centralnych, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowej i wybranych zespołów interdyscyplinarnych: Michał Lewoc (prawnik, Ministerstwo Sprawiedliwości), Grzegorz Wrona (prawnik, autor publikacji „Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty. Komentarz”), Jarosław Polanowski (prawnik, Prokuratura Okręgowa, Warszawa), Wanda Paszkiewicz (psycholog, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, kierownik działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”), Błażej Gawroński (przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnienia w Olsztynie), Liliana Krzywicka (psycholog, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach), Alina Prusinowska-Marek (kurator zawodowy, Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów), Marzena Kordaczuk-Wąs (Komenda Główna Policji) oraz pracownicy PARPA: Katarzyna Łukowska – Zastępca Dyrektora PARPA, Kama Dąbrowska – radca prawny, Dorota Jaszczak-Kuźmińska i Katarzyna Michalska - z działu ds. rodziny i młodzieży.
Zespół skoncentrował się na wybranych obszarach problemowych i interpretacji wybarnych zapisów rozporządzenia Rady Ministrów.

>>>>>> Tu zobacz całość podsumowania <<<<<<

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie