PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „PRO”, GKRPA w Kielcach, OTUiW „Jeziorańskiego” w Kielcach oraz Urząd Miasta Kielce zapraszają na konferencję naukowo-szkoleniową „Stres oraz stres pourazowy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia”.

Fundacja ETOH realizuje na zlecenie PARPA (w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020) projekt „Opracowanie nowych narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym” - nazwa własna projektu „Rodzina Miśków”. Projekt ten to zestaw narzędzi i procedur do pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Nadal przyjmowane są formularze zgłoszeniowe. 

Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna adresowana do sprzedawców napojów alkoholowych nt. zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia - „MASZ WPŁYW”.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r., niżej publikujemy listę wniosków złożonych w związku z decyzją dyrektora PARPA z dnia 6 października 2017r, spełniających kryteria formalne.

Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej informuje, że nabór na kurs uprawniający do ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Motywującego, organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i Pracownię Motywacji i Zmiany w Poznaniu został zakończony.

 

Niżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w ogólnopolskiej konferencji "Zmiany w szkole - co one oznaczają dla profilaktyki".

We wrześniu br. zorganizowaliśmy konferencję dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu całej Polski. Spotkanie poświęcono perspektywie prawnej i psychologicznej rozwiązywania problemów
alkoholowych jako zadania i wyzwania dla samorządu gminnego.

W dniach 02-03-04-05 października 2017 roku odbył się Egzamin Certyfikacyjny

W dniach 02-03-04-05 października 2017 roku w Warszawie odbyła się XXXVI sesja egzaminów certyfikacyjnych dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi).

Informacja dotyczy skierowania do ponownej oceny formalnej wniosków, w przypadku których stwierdzono niespełnienie wymogów formalnych z tytułu wskazania w treści wniosku wydatkowanie środków w 2017r.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r., niżej publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych zawierającą wskazanie braków formalnych.

Informujemy, że w dniach 11-12 grudnia 2017r. odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej oraz Era Ewaluacji ogłasza nabór do trzyletniego projektu „Ewaluacja programu Spójrz Inaczej”. Nabór trwa do 10 października 2017.

W dniach 13-15 listopada 2017 w Krakowie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Zmiany w szkole – co one oznaczają dla profilaktyki”,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców pracujących z młodzieżą, osoby z placówek prowadzących działalność profilaktyczno-edukacyjną.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna - organizowanej we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie