PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

banner ramkowy szczepimysie

Informacja dotyczy skierowania do ponownej oceny formalnej wniosków, w przypadku których stwierdzono niespełnienie wymogów formalnych z tytułu wskazania w treści wniosku wydatkowanie środków w 2017r.

Zgodnie z § 11, pkt III, ppkt. 3 ogłoszenia o konkursie na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi” z terminem naboru wniosków do 1 września 2017 r., niżej publikujemy listę wniosków spełniających kryteria formalne oraz listę wniosków niespełniających kryteriów formalnych zawierającą wskazanie braków formalnych.

Informujemy, że w dniach 11-12 grudnia 2017r. odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Spójrz Inaczej oraz Era Ewaluacji ogłasza nabór do trzyletniego projektu „Ewaluacja programu Spójrz Inaczej”. Nabór trwa do 10 października 2017.

W dniach 13-15 listopada 2017 w Krakowie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa poświecona profilaktyce problemowej „Zmiany w szkole – co one oznaczają dla profilaktyki”,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału realizatorów programów profilaktycznych, wychowawców pracujących z młodzieżą, osoby z placówek prowadzących działalność profilaktyczno-edukacyjną.

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej poświęconej przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna - organizowanej we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach.

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień na nieodpłatny kurs, uprawniający do ubiegania się o Certyfikat Terapeuty Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM jest powszechnie uznanym i wymaganym dokumentem, umożliwiającym m.in. prowadzenie szkoleń w zakresie DM i korzystania z programów podnoszenia kwalifikacji terapeutów motywujących.
Kurs współfinansowany jest przez PARPA ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony pt  „Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez ich nastoletnie dzieci – ogólnopolskie badanie rodziców i ich dzieci urodzonych w 2000 r. i 2002 r.”  Znak sprawy: 2/DPR/2017; termin składania ofert: 29  wrzesień 2017 godz. 12:00.

W dniach 7-9 grudnia 2017r. w Krakowie odbędzie się konferencja poświęcona tematyce dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Fundacja DOBROSTAN zaprasza do udziału w konferencji wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów, pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego lub innych instytucjach wspierających rodziny z problemem alkoholowym.

W dniach 2, 3, 4 i 5 października 2017 roku odbędzie się egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Sesja egzaminacyjna odbędzie się w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Roko przy ul. Techników 30.

Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin.

Ogłaszamy nabór dla specjalistów psychoterapii uzależnień oraz osób będących w trakcie szkolenia, do projektu Bez Granic II - „Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy a realizowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi we współpracy z PARPA.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza przetarg nieograniczony na  „Psychologiczne i socjodemograficzne korelaty gotowości do zakończenia związku opartego na przemocy – ogólnopolskie badanie kobiet doświadczających przemocy”  znak sprawy: 1/DPR/2017; termin składania ofert 18 września godz. 12:00.

Niżej publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 13 czerwca 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

 

Wyniki

 

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie