PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W dniach 21-22 marca 2018r. organizujemy w Warszawie szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, które adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom.

Rozpoczął się nabór na szkolenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i innych miejsc pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Szkolenia realizowane są na zlecenie PARPA w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przez firmę ITEM – Umiejętności Społeczne Emil Szumiło. Projekt edukacyjny obejmuje organizację trzydniowych szkoleń w następujących zakresach tematycznych:
Moduł I : Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka; Moduł II: Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia; Moduł III: Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.

Czytaj więcej...

Biskup Tadeusz Bronakowski ogłosił  Narodowy Program Trzeźwości opracowany przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. 

Więcej informacji tutaj: http://episkopat.pl/narodowy-program-trzezwosci/

Do pobrania:   Narodowy Program Trzeźwości

6 lutego została opublikowana ustawa zmieniająca zapisy art. 12, 14, 18 i 181 ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Informujemy, że został przesunięty termin nadsyłania prac certyfikacyjnych do sesji egzaminów dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień przypadającej w terminie 4-7 czerwca 2018 roku. Pierwotny termin wyznaczony był na 31 marca 2018 roku – nowy termin nadsyłania dokumentów to 4 kwietnia 2018 roku (do godz. 16:00). Pozostałe wytyczne i terminy bez zmian.

W związku z wydanymi przez PARPA Rekomendacjami do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018r. oraz stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dotyczącym możliwości finansowania z gminnych programów profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych uczestnictwa osób współuzależnionych w zajęciach reintegracyjnych  odbywających się w centrach integracji społecznej, niniejszym informujemy samorządy  gminne, iż wprowadzenie tego rodzaju wydatku i zadania do gminnych programów należy uznać za prawidłowe i rekomendowane do realizacji.

Lista osób zakwalifikowanych na superwizję w 2018 r. do grup finansowanych przez PARPA

Czytaj więcej...

 Dofinansowanie szkolenia specjalistów i instruktorów terapii uzależnień

W roku 2018, podobnie jak w latach ubiegłych, przekażemy do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Poniżej zamieszczamy „Kartę zgłoszeniową na superwizję kliniczną do celów szkoleniowych finansowaną przez PARPA w 2018 roku”. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane Kartę zgłoszeniową należy wypełnić czytelnie i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać lub dostarczyć osobiście do Agencji (liczy się data wpływu kompletu dokumentów).

Poniżej publikujemy Zasady finansowania superwizji klinicznej w 2018r. w ramach Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora terapii uzależnień.

Urząd Miasta Tychy oraz Ośrodek Mens Sana zapraszają na VI Miejski Zjazd Profilaktyczny pn.: "Nowe trendy w leczeniu osób uzależnionych" podczas, którego prezentowana będzie m.in.: praktyka procedury sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz nowe cele i formy terapii osób uzależnionych od alkoholu. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 2017 w Tychach.

Sesje egzaminacyjne dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2018 odbędą się w dwóch turach: wiosennej i zimowej.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową i materiałami kampanii „Z dala od alkoholu”, realizowanej przez Stowarzyszenie „Równość na fali” ze środków Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2012-2020, ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 r.

Publikujemy wyniki konkursu ogłoszonego 4 sierpnia 2017 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi po akceptacji ministra zdrowia.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie