PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Pytania przygotowujące do egzaminu na Specjalistę /Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Tutaj znajdą Państwo Pytania przygotowujące do egzaminu na Specjalistę /Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz casus opisujący sytuacje przemocy w rodzinie.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”

Szkolenie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniach 21-22 listopada 2012r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich – NABÓR ZAKOŃCZONY

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 2 - 5.XII BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się w dniach 2 – 5 grudnia (poniedziałek – środa) w Ośrodku Szkoleniowym EXPLORIS przy ul. Ciołka 6 w Warszawie.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - podpisanie aneksu
do Porozumienia dotyczącego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia” - 801-12-00-02

 

W dniu 8 listopada 2012r Minister Sprawiedliwości - Jarosław Gowin wraz z Komendantem Głównym Policji – nadinsp. Markiem Działoszyńskim oraz Krzysztofem Brzózką – Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wzięli udział w konferencji prasowej, w trakcie której podpisali aneks do Porozumienia dotyczącego telefonu interwencyjno-informacyjnego „Niebieska Linia”.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Otwarty konkurs na realizację zadań w 2013 roku: Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Fundacja ETOH zaprasza na konferencję poświęconą psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości. Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 10-12 grudnia 2012r i adresowana jest do psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, osób zainteresowanych problematyką pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików oraz osobom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych......

>>>>> Więcej informacji tutaj <<<<<

Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej
Informujemy o rozpoczęciu naboru na Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, dotowanego ze środków PARPA na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kurs prowadzić będzie Fundacja ETOH.

Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku zlecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działu 851 (ochrona zdrowia), rozdział 85154 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi systemu szkoleń dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych uprzejmie informuję, iż Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie udziela rekomendacji w zakresie ww. szkoleń. Jedynym podmiotem, który otrzymał od PARPA rekomendacje jest Uniwersytet Warszawski - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, który wprowadził do programu studiów podyplomowych moduł dotyczący rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym (ok. 70 godz. dydaktycznych).

TU FORMULARZ DLA GMIN DO POBRANIA

USTAWA UCINA HANDEL W INTERNECIE

Sprzedaż alkoholu w internecie i z dostawą na telefon jest sprzeczna z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - alarmuje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tym samym Agencja chce ograniczyć dostęp do trunków osobom nieletnim.

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie