PAŃSTWOWA AGENCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O NAS KONTAKT Parpa BIP Parpa ENG A A A

baner01

 

Dyrektor PARPA informuje, że Agencja wdrożyła system antyplagiatowy do oceny prac egzaminacyjnych składanych przez kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień w roku 2015 oraz w kolejnych latach.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż 26.03.2015 r. (czwartek) odbędzie się egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”, który jest dostępny na stronie www.parpa.pl w zakładce informacje dla gmin - link Program Certyfikowania.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, spełniających kryteria określone w Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych, do składania aplikacji.

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO WOTUW o przyznanie dofinansowania do szkolenia w I Etapie Programu szkolenia w 2015 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2015 r. PARPA przekaże do WOTUW środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie udziału pracowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w szkoleniu będącym I etapem „Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień”.

Konsultacje dla placówek leczenia uzależnienia od alkoholu.


Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza nabór placówek leczenia uzależnienia od alkoholu chcących uczestniczyć w programie konsultacyjnym PARPA w 2015 roku.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań wieloletnich z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 2015-2017:

„Wydawanie czasopisma z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności popularyzującego postawy abstynenckie w środowisku Kościoła Katolickiego i innych związków wyznaniowych”

Ogłoszenie konkursowe - pobierz tutaj.

Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych roku zlecanego w 2015 r. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Ogłoszenie konkursowe - pobierz tutaj.

Egzamin na Certyfikowanego Specjalistę w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Rusza 4 edycja światowego programu mentoringowego służącego zapobieganiu przemocy i urazom.

W 2007 roku Światowa Organizacja Zdrowia rozpoczęła światowy program mentoringowy mający na celu zapobieganie przemocy i urazów zwany inaczej Mentor VIP. Program ten stworzony został w celu wsparcia młodszych lekarzy, zajmujących się leczeniem urazów, w rozwijaniu określonych umiejętności poprzez współpracę z osobą o wyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu pełniącą funkcję mentora.

W pierwszych latach funkcjonowania programu Mentor VIP dopasowano ponad 40 par składających się z mentorów z całego świata oraz uczniów pracujących w każdym regionie Światowej Organizacji Zdrowia.

Poruszane w trakcie szkoleń zagadnienia to między innymi: ocena oraz obserwacja urazów, polityka bezpieczeństwa drogowego, zapobieganie urazom wśród społeczności lokalnej oraz badania epidemiologiczne opisowe w zakresie urazów oraz przemocy

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje nabór na szkolenie dotyczące przygotowania realizatorów do wdrażania na terenie szkół procedury z obszaru profilaktyki selektywnej „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole”. Program skierowany jest do szkół, które chcą rozwinąć swoją pracę nad zmianą zachowań problemowych uczniów narażonych na poważne problemy z zachowaniem. Termin szkolenia 16-17 grudnia 2010r

Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. Nr 28, poz. 146), które jest wypełnieniem upoważnienia zawartego w art. 10f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Minister Pracy i Polityki Społecznej w marcu br. dokonał wyboru Członków Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 22 marca 2011 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Narodowego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

W programie zatwierdzonym przez rząd określono osiem głównych problemów oraz wynikających z nich osiem celów strategicznych do osiągnięcia.

EGZMIN CERTYFIKACYJNY NA SPECJALISTĘ PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ/INSTRUKTORA TERAPII UZALEŻNIEŃ - 30.V – 2 VI. BR.

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień odbędzie się od dnia 30 maja. Długość trwania egzaminu uzależniona jest od liczby zgłoszeń osób chcących przystąpić do egzaminu jak również tego, jaka część z tych osób zostanie dopuszczona do egzaminu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów uprawnionych, przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca”, planowanych na lata 2011-2015. Na dofinansowanie zadań Programu w roku 2011, zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 800,0 tys. złotych przy jednostkowych dotacjach po 40,0 tys. złotych każda.
Więcej: http://mcps.mazovia.pl/main.php?l=7&id=2&id_newsa=603

Działając na podstawie przepisów art. 3a - 3d ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 155, ogłasza z dniem 6 kwietnia 2011 r. otwarty konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Edukacji Publicznej, Analiz i Współpracy z Zagranicą
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

2014 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie